Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1920/2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen ser över och upphäver förordning (EEG) nr 302/93, genom vilken Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) ursprungligen inrättades.

Den utökar centrumets roll till att omfatta övervakning av områden såsom nya trender i fråga om missbruk, särskilt blandmissbruk (av olaglig narkotika och laglig narkotika eller läkemedel).

Förordningen ändrades genom förordning (EU) 2017/2101 om informationsutbyte, och ett system för tidig varning och riskbedömningsförfarande, avseende nya psykoaktiva substanser*.

VIKTIGA PUNKTER

Centrumet

Dess främsta mål är att

Prioriterade områden

Centrumets arbete inriktas främst på

Reitox-nätverket

För att fullfölja sin huvudsakliga uppgift att tillhandahålla grundlig och jämförbar information om droger har ECNN utvecklat ett verktyg för att samla in nationella data på ett harmoniserat sätt med hjälp av Reitox-nätverket.

Reitox sammankopplar nationella informationssystem om narkotika och är det viktigaste sättet för ECNN att utbyta data och metodologiska uppgifter om narkotika och narkotikamissbruk i EU.

Data som samlas in genom Reitox-nätverket används också till att

Nätverket består av en kontaktpunkt för varje EU-land som deltar i ECNN och en kontaktpunkt för kommissionen.

Stärkt översyn och riskbedömning

Enligt förordning (EU) 2017/2101 ska EU-länderna säkerställa att deras nationella kontaktpunkter och Europols nationella enheter förser centrumet med den information som de samlar in om nya psykoaktiva substanser.

I nära samarbete med Europol ska ECNN samla in, sammanställa, analysera och bedöma informationen och snabbt överföra den till de nationella kontaktpunkterna och Europols nationella enheter samt till kommissionen. På så sätt garanteras att dessa aktörer får informationen så snabbt som möjligt så att de kan utfärda en tidig varning och för att centrumet ska kunna utarbeta den första rapporten om en ny psykoaktiv substans när det förekommer farhågor om att den kan medföra hälsomässiga och sociala risker på EU-nivå.

Inom två veckor från det att en första rapport mottagits får kommissionen begära att centrumet gör en bedömning av de potentiella riskerna med den nya psykoaktiva substansen och utarbetar en riskbedömningsrapport. Centrumet måste lämna in riskbedömningsrapporten inom sex veckor från det att kommissionens begäran inkommer. På grundval av riskbedömningsförfarandet avgör kommissionen om den nya psykoaktiva substansen i fråga bör inkluderas i definitionen av ”narkotika” i enlighet med det förfarande som fastställs i rådets rambeslut 2004/757/RIFKriminella handlingar och deras påföljder – olaglig narkotikahandel.

Organisation och verksamhet

Centrumet etablerades i Lissabon i Portugal 1993. Det är en av EU:s decentraliserade byråer och består av en styrelse som bistås av

Centrumet upprätthåller nära kopplingar med Reitox-nätverkets nationella kontaktpunkter och med andra partnerorganisationer. Det utför sina uppgifter i linje med en strategi där de viktigaste målen för centrumets arbete för en specifik period fastställs. Med sin strategi som löper fram till 2025 och sitt arbetsprogram för 2018–2020 försöker centrumet bidra till ett säkrare och hälsosammare Europa. Programmet inriktas på

Centrumet håller också på att öka sitt stöd till det europeiska skolundersökningsprojektet för alkohol och narkotika och planerar under den innevarande treårsperioden att

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 16 januari 2007. Förordning (EG) nr 1920/2006 såg över och ersatte förordning (EEG) nr 302/93 (och efterföljande ändringar av denna).

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Psykoaktiv substans: en substans i ren form eller i en beredning som inte omfattas av FN:s allmänna narkotikakonvention från 1961, ändrad genom 1972 års protokoll, eller genom konventionen om psykotropa ämnen från 1971, som kan utgöra ett folkhälsoproblem eller ett socialt problem för personer som utsätts för de ämnen som omfattas av dessa konventioner. Detta är substanser som påverkar sinnet när de intas.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1920/2006 av den 12 december 2006 om Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omarbetning) (EUT L 376, 27.12.2006, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1920/2006 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 25 oktober 2004 om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (EUT L 335, 11.11.2004, s. 8).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 11.01.2019