Europeiska handikappåret 2003

Det huvudsakliga syftet med handikappåret är att driva på det politiska programmet för fullständig integration av funktionshindrade som fastställdes 2001 i kommissionens meddelande "För ett Europa fritt från hinder för personer med funktionsnedsättning".

RÄTTSAKT

Rådets beslut nr 2001/903/EG av den 3 december 2001 om Europeiska handikappåret 2003.

SAMMANFATTNING

Mål och planerade åtgärder 1. Målen för Europeiska handikappåret är följande:

2. Insatserna för att uppnå dessa mål består framför allt av

3. Dessa insatser beskrivs ingående i bilagan till förslaget.

Finansiering, budget och organisation

4. Budgeten för Europeiska handikappåret ligger på 12 miljoner euro för 2002 (förberedelser) och 2003.

Som framgår av bilagan till förslaget kan insatser på europeisk nivå finansieras till 80 % tack vare evenemangsbudgeten, medan anslagen till nationella insatser inte kan uppgå till mer än 50 %. Kommissionen anslår globala stöd till varje medlemsland som sedan fördelar anslagen till de nationella samordningsorgan som ska stödja olika insatser på lokal, regional och nationell nivå. Det finns särskilda regler för ansökningar, urval och medfinansiering.

5. Kommissionen ska administrera de planerade insatserna inom ramen för Europeiska handikappåret med hjälp av en biträdande kommitté med företrädare från medlemsländerna. Dessutom ska kommissionen föra en dialog med de funktionshindrade och de frivilligorganisationer som representerar dem i genomförandet av insatserna.

6. Enligt planerna ska kommissionen senast den 31 december 2004 lägga fram en utvärderingsrapport där man bedömer resultatet av Europeiska handikappåret och vilka lärdomar man kan dra av det.

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2001/903/EG

19.12.2001

-

EGT L 335, 19.2.2001

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 13 oktober 2005 om genomförande, resultat och övergripande utvärdering av Europeiska handikappåret 2003 [KOM(2005) 486 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Nyckelåtgärder på EU-nivå

Nyckelåtgärder på nationell nivå

Europeiska handikappårets viktigaste resultat

Rådets resolution av den 6 maj 2003 om tillgång till kulturell infrastruktur och kulturell verksamhet för personer med funktionshinder [Europeiska unionens officiella tidning C 134 av den 7 juni 2003]. Rådet uppmanar medlemsländerna och kommissionen att inom sina respektive behörighetsområden vidta åtgärder för att förbättra tillgången till kulturell infrastruktur och kulturella aktiviteter samt till medier för personer med funktionshinder.

Rådets resolution av den 5 maj 2003 om lika möjligheter till utbildning för elever och studenter med funktionshinder [Europeiska unionens officiella tidning C 134 av den 7 juni 2003]. Rådet uppmanar medlemsländerna och kommissionen att inom sina respektive behörighetsområden vidta ytterligare åtgärder för att förbättra tillgången till utbildning för personer med funktionshinder i perspektivet livslångt lärande.

Rådets resolution av den 6 februari 2003 om e-tillgänglighet - förbättrad tillgång till kunskapssamhället för människor med funktionshinder [Europeiska unionens officiella tidning C 039 av den 18 februari 2003]. Rådet anmodar medlemsländerna och kommissionen att öppna informationssamhällets potential för människor med funktionshinder och framför allt undanröja de tekniska, rättsliga och andra hinder för deras verkliga deltagande i ett kunskapsbaserat samhälle.

Senast ändrat den 31.01.2006