Gemenskapsprogrammet för sysselsättning och solidaritet - Progress (2007–2013)

Programmet Progress har som syfte att ge finansiellt stöd till genomförandet av Europeiska unionens mål inom sysselsättning och socialpolitik. Progress finansierar insatser inom analys och ömsesidigt lärande, informations- och spridningsverksamhet samt stöd till centrala aktörer under perioden 2007-2013. Programmet är indelat i fem avsnitt, som motsvarar fem viktiga verksamhetsområden: sysselsättning, social trygghet och social integration, arbetsvillkor, mångfald, antidiskriminering samt jämställdhet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet – Progress [EUT L 315, 15.11, 2006] [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Gemenskapens åtgärder för sysselsättning, social trygghet och social integration, jämställdhet och antidiskriminering har hittills fått stöd genom olika särskilda program.

För att öka enhetligheten och effektiviteten har kommissionen föreslagit att dessa samlas i ett enda ramprogram – Progress.

ALLMÄNNA MÅL

Programmet har följande sex mål:

STRUKTUR: VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH TYPER AV ÅTGÄRDER

Programmet är uppdelat i fem olika avsnitt:

Genom programmet finansieras följande typer av åtgärder:

För vart och ett av dessa avsnitt har programmet en förteckning med särskilda operativa mål.

Sysselsättning

Inom detta avsnitt ges stöd till genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin på följande sätt:

Social trygghet och social integration

Inom detta avsnitt ges stöd till genomförandet av den öppna samordningsmetoden på området social trygghet och social integration på följande sätt:

Arbetsvillkor

Inom detta avsnitt ges stöd till förbättring av arbetsmiljö och arbetsvillkor, inbegripet hälsa och säkerhet i arbetet, på följande sätt:

Icke-diskriminering och mångfald

Inom detta avsnitt ges stöd till ett verkningsfullt genomförande av principen om icke-diskriminering och integrering av denna i EU:s politik på följande sätt:

Jämställdhet

Inom detta avsnitt ges stöd till ett verkningsfullt genomförande av principen om jämställdhet och integrering av denna i EU:s politik på följande sätt:

TILLTRÄDE TILL PROGRAMMET OCH TREDJELÄNDERS MEDVERKAN

Detta program ska vara öppet för alla offentliga och privata organ, aktörer och institutioner, i synnerhet

Programmet är också öppet för Efta- och EES-länderna, de kandidatländer som är associerade till EU samt de länder på västra Balkan som deltar i stabiliserings- och associeringsprocessen.

ANSÖKNINGAR OM STÖD

Åtgärderna kan finansieras på följande sätt:

FINANSIERING

Den föreslagna budgeten för 2007–2013 uppgår till 683 250 000 euro. Vid fördelningen av anslag mellan de olika avsnitten ska följande minimiandelar beaktas:

Resterande 2 % går till kostnader för programförvaltning.

Ett nytt EU-instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet, har tilldelats en budget på 60 miljoner euro för perioden 2007-2013.

FÖRENKLING

Det föreslagna tillvägagångssättet kommer att bidra till det viktiga målet att förenkla instrumenten både juridiskt, förvaltningstekniskt och budgettekniskt.

Under programmets genomförande kommer kommissionen att bistås av en enda programkommitté i stället för de fyra som fanns tidigare.

ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

Kommissionen kommer att utarbeta årliga verksamhetsrapporter som överlämnas till programkommittén. Programmet kommer dessutom att utvärderas efter halva tiden. En utvärdering av hela programmet ska genomföras av kommissionen med bistånd av externa experter ett år efter det att programmet löpt ut. Detta görs för att bedöma vilken inverkan programmets mål haft och vilket mervärde programmet haft för EU.

BAKGRUND

I sitt meddelande från 2004 om en ny budgetplan 2007-2013, framhöll kommissionen att genomförandet av den socialpolitiska dagordningen var ett viktigt redskap för att bidra till målen om konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning.

För att Lissabonmålen ska kunna uppnås bygger den socialpolitiska agendan på en rad olika instrument, bl.a. lagstiftning, den öppna samordningsmetoden, den europeiska sociala dialogen, samt Europeiska socialfonden och vissa andra finansieringsinstrument som förvaltas direkt av kommissionen.

Kommissionen har lagt fram förslaget till Progress i syfte att förenkla och rationalisera finansieringsinstrumenten på områdena sysselsättning och socialpolitik.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 1672/2006/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 315, 15.11.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 284/2010/EU

8.4.2010

-

EUT L 87, 7.4.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet

Det nya instrumentet Progress för mikrokrediter ska användas till att finansiera:

Detta instrument ska vara tillgängligt för offentliga och privata inrättningar som tillhandahåller mikrokrediter till personer och mikroföretag.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 3 juni 2009 om ”Ett gemensamt åtagande för sysselsättning” [KOM(2009) 257 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 27.04.2010