En rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut (2003/C 218/01) om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I och med beslutet inrättas den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor, ett rådgivande trepartsorgan vars ansvarsområde är att bistå Europeiska kommissionen i förberedandet och genomförandet av de beslut som tas gällande arbetsmiljöfrågor samt att underlätta samarbetet mellan nationella förvaltningar, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

VIKTIGA PUNKTER

Kommittén, som inrättats för att förenkla rådgivningsprocessen gällande arbetsmiljöfrågor, omfattar alla offentliga och privata sektorer av ekonomin. Dess huvuduppgifter är att

Kommittén består av tre ledamöter från varje EU-land:

Tre intressegrupper inrättas enligt samma mönster inom kommittén. Varje intressegrupp väljer en av sina medlemmar till talesperson samt utser en samordnare.

Ordförande i kommittén är kommissionens generaldirektör med ansvar för socialpolitik. Den sammanträder två gånger om året i ett plenarsammanträde. Kommissionen (Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering) tillhandahåller sekretariatstjänster till kommittén.

Kommitténs arbetssätt regleras av dess arbetsordning, vilken antogs av kommittén den 18 november 2004 på grundval av ett positivt yttrandefrån kommissionen.

I arbetsordningen fastställs också det beslutsförfarande som ska följas när kommittén antar en officiell ståndpunkt. Möjliga förfaranden är följande:

De yttranden som antas av kommittén är inte bindande för kommissionen.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FRÅN?

Det har tillämpats sedan den 1 januari 2004.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (2003/C 218/01) (EUT C 218, 13.9.2003, s. 1–4).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens yttrande om utkastet till arbetsordning i Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor (KOM(2004) 756 slutlig, 17.11.2004).

Senast ändrat 30.11.2016