Exponering för mekanisk vibration

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/44/EG – minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration)

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Arbetsgivarna måste

EU-länderna måste vidta åtgärder för att se till att arbetstagare genomgår lämpliga hälsokontroller, särskilt när

När en läkare anser att en arbetstagare har drabbats av en identifierbar sjukdom eller ohälsa på grund av vibrationer

EU-länderna kan undanta luft- och sjöfartsområdet från direktivet om vissa villkor uppfylls.

I direktivet fastställs olika insatsvärden för exponering beroende på om vibrationerna påverkar användarens arm och hand eller hela kroppen under en typisk åttatimmarsdag.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 6 juli 2002. Det måste bli lag i EU-länderna senast den 6 juli 2005.

BAKGRUND

Om tunga vibrerande maskiner används ofta på jobbet och om denna användning inte övervakas noggrant kan användarens muskler, ben, andning och till och med hjärna ta skada. I lagstiftningen görs en avvägning mellan att skydda användarna och att inte belasta små och medelstora företag med onödiga administrativa, finansiella och rättsliga bördor.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) – Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet (EGT L 177, 6.7.2002, s. 13).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2002/44/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 89/391/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 26.11.2018