Fara orsakad av explosiv atmosfär

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 1999/92/EG – minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet innehåller krav på arbetsgivare att göra följande:

Arbetsplatser med områden där explosiv atmosfär kan uppstå som redan tagits i bruk före den 30 juni 2003 måste senast tre år efter den tidpunkten uppfylla minimikraven i direktivet.

Direktivet innehåller tre bilagor om

År 2003 utfärdade Europeiska kommissionen en icke obligatorisk vägledning för bästa praxis avseende direktivets tillämpning. Denna används vid sidan av direktivet om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. EU-länderna ska säkerställa att relevant information görs tillgänglig för arbetsgivare och hänvisa dem till denna vägledning för bästa praxis.

Genom direktiv 2007/30/EG förenklades kraven på rapportering till kommissionen om genomförandet av direktiv 89/391/EEG och dess olika särdirektiv. EU-länderna ska nu utarbeta en enda rapport vart femte år som omfattar genomförandet av samtliga dessa direktiv.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 28 januari 2000 och måste bli lag i EU-länderna senast den 30 juni 2003.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Explosiv atmosfär: en blandning under atmosfäriska förhållanden av luft och brännbara ämnen i form av gas, ånga, dimma eller damm, i vilken förbränningen efter antändning sprider sig till hela den oförbrända blandningen.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär (femtonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 23, 28.1.2000, s. 57).

Fortlöpande ändringar av direktiv 1999/92/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) (EUT L 96, 29.3.2014, s. 309).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 26.11.2018