Exponering för carcinogener och mutagena ämnen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2004/37/EG – skydd mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

Rättelse

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det innehåller minimikrav för skydd av arbetstagare mot risker för deras hälsa och säkerhet som uppkommer eller kan uppkomma vid exponering för carcinogener* eller mutagena ämnen* i arbetet. För att minska riskerna för arbetstagares hälsa och säkerhet i samband med sådan exponering fastställs förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder samt gränsvärden för exponering.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Direktivet tillämpas på ämnen och blandningar som uppfyller kriterierna för klassificering som ett cancerframkallande ämne i kategori 1A eller 1B eller ett könscellsmutagent ämne i kategori 1A eller 1B enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 (Klassificering, förpackning och märkning av kemikalier och deras blandningar). Dessutom tillämpas det på de cancerframkallande ämnen, blandningar och processer som avses i bilaga I till direktivet, samt på ämnen och blandningar som bildas under en process som avses i den bilagan. Efter en ändring av direktivet 2017 innehåller bilagan följande sex punkter:

Detta direktiv omfattar inte arbetstagare som endast utsätts för sådan strålning som täcks av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Det omfattar arbetstagare som exponeras för asbest när bestämmelserna i det här direktivet bättre gagnar säkerhet och hälsa än bestämmelserna i direktiv 2009/148/EG (Exponering för asbest: skydd för arbetstagare).

Direktiv 89/391/EEG (Säkerhet och hälsa i arbetet: allmänna regler) tillämpas fullt ut, utan att det hindrar mer bindande och/eller mer specifika regler i detta direktiv.

Fastställande av exponering och bedömning av risker

Om det i arbetet finns risk för att någon utsätts för carcinogener eller mutagena ämnen, ska man regelbundet fastställa slag av exponering, halt och hur länge personen exponeras. Syftet med detta är att kunna bedöma riskerna för arbetstagarens hälsa eller säkerhet och att fastställa vilka åtgärder som ska vidtas. Hänsyn ska tas till alla exponeringsvägar, inbegripet upptag i och/eller genom huden. Särskild hänsyn ska tas till särskilt känsliga arbetstagare.

Direktiv 2014/27/EU anpassar direktiv 2004/37/EG till förordning (EG) nr 1272/2008, i vilken ett nytt system för klassificering, förpackning och märkning av kemikalier och deras blandningar fastställdes för EU, baserat på det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier på internationell nivå.

Direktiv (EU) 2017/2398 uppdaterar direktiv 2004/37/EG genom att

ARBETSGIVARES SKYLDIGHETER

Inskränkt användning och utbyte

Arbetsgivaren måste inskränka användningen av varje carcinogent eller mutagent ämne, i synnerhet genom att ersätta det, i den mån det är tekniskt möjligt, med ett ämne, en blandning eller en process som inte innebär någon risk eller innebär mindre risk.

Förebyggande och begränsning av exponering

Om det inte är tekniskt möjligt att byta ut det carcinogena eller det mutagena ämnet måste arbetsgivaren säkerställa att det carcinogena eller mutagena ämnet tillverkas och används i ett slutet system. Om det inte är tekniskt möjligt måste arbetsgivaren säkerställa att arbetstagarnas exponeringsnivå hålls så låg som det är tekniskt möjligt.

Exponeringen får inte överskrida gränsvärdet enligt bilaga III.

Vid varje användning av carcinogener eller mutagena ämnen måste arbetsgivaren vidta ett antal åtgärder.

Information till behörig myndighet

På förfrågan ska arbetsgivaren ge behörig myndighet information om exempelvis skälen för att använda carcinogener eller mutagena ämnen, förebyggande åtgärder som vidtagits eller antal arbetstagare som exponeras.

Oförutsedd exponering

Om en oförutsedd händelse eller olycka inträffar som kan tänkas utsätta arbetstagare för en onormalt hög exponering, måste arbetsgivaren informera arbetstagarna om detta. Skyddskläder och personligt andningsskydd måste bäras och exponeringen får endast pågå under minsta möjliga tid. Endast de arbetstagare som absolut behövs för arbetet ska få tillstånd att arbeta i det berörda området.

Exponering som kan förutses

För viss verksamhet, till exempel underhåll, där man kan förutse en risk för en ökning av exponeringen och efter att alla andra skyddsåtgärder har vidtagits, måste arbetsgivaren besluta om åtgärder dels för att minimera tiden för exponeringen så mycket som möjligt dels för att säkerställa skyddet för arbetstagarna vid sådant arbete. Skyddskläder och personligt andningsskydd måste bäras och exponeringen får endast pågå under absolut minsta möjliga tid. De områden där sådan verksamhet äger rum måste dessutom vara klart avgränsade och markerade.

Tillträde till riskfyllda områden

Arbetsgivaren måste begränsa tillträdet till områden där det förekommer en risk till de arbetstagare vilka på grund av sina arbetsuppgifter måste få komma dit.

Hygien och personligt skydd

Vid all verksamhet där det finns risk för förorening måste arbetsgivaren vidta följande åtgärder för hygien och personligt skydd:

Arbetstagare får inte påföras kostnader för dessa åtgärder.

Information till, utbildning av och samråd med arbetstagare

Arbetsgivaren måste vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att arbetstagare och/eller deras företrädare får tillräcklig och lämplig utbildning om

Arbetsgivaren måste säkerställa att alla behållare, förpackningar och installationer som innehåller carcinogener eller mutagena ämnen är tydligt märkta och sätta upp väl synliga varningsskyltar.

Lämpliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att arbetstagare kan kontrollera att detta direktiv tillämpas korrekt. De måste så snart som möjligt bli informerade om onormal exponering.

Arbetsgivaren måste föra en aktuell förteckning över arbetstagare som är sysselsatta i verksamhet där det föreligger en risk för deras hälsa eller säkerhet i fråga om exponering för carcinogener eller mutagena ämnen.

Arbetstagare och/eller deras företrädare ska rådfrågas om och involveras i samband med alla frågor som gäller exponering för carcinogener och mutagena ämnen.

ÖVRIGA ÅTGÄRDER

Hälsokontroller

EU-länderna måste vidta åtgärder för att utföra hälsoundersökningar av arbetstagare så att deras hälsa, vid behov, kontrolleras på lämpliga sätt före exponering och därefter regelbundet. Dessa åtgärder måste vara sådana att det är möjligt att genomföra åtgärder för individen samt arbetsrelaterade hälsoåtgärder. När en arbetstagares hälsa kontrolleras ska en individuell medicinsk journal föras.

Efter ändringen av direktiv 2004/37/EG genom direktiv (EU) 2017/2398 kan hälsokontroller, på inrådan av läkare eller ett organ som ansvarar för hälsokontrollerna av arbetstagare, fortsätta efter exponeringen så länge som det anses nödvändigt för skydda den berörda arbetstagarens hälsa.

Praktisk vägledning för hälsoundersökning av arbetstagare ges i bilaga II.

Alla fall av cancer som identifieras som resultat av exponering i arbetet måste anmälas till den behöriga myndigheten. EU-länderna måste ta hänsyn till denna information i de rapporter de lämnar in till Europeiska kommissionen enligt direktiv 89/391/EEG.

Utvärdering

Enligt direktiv (EU) 2017/2398 ska kommissionen, som en del av nästa utvärdering av genomförandet av direktiv 2004/37/EG, bedöma om gränsvärdet för respirabelt kristallint kvartsdamm behöver ändras.

Senast under första kvartalet 2019 ska kommissionen dessutom, med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen, bedöma om det är lämpligt att ändra detta direktivs tillämpningsområde så att det innefattar reproduktionsstörande ämnen.*.

Dokumentation

Den aktuella förteckning över arbetstagare som har exponerats som arbetsgivaren är skyldig att föra samt individuella medicinska journaler ska bevaras under minst 40 år efter det att exponeringen upphört.

Gränsvärden

Efter ändringen av direktivet 2017 innehåller bilaga III gränsvärden för följande ämnen:

När det gäller vinylkloridmonomer och damm från hårda träslag ändrar direktiv (EU) 2017/2398 gränsvärdena med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen. Gränsvärden för exponering i arbetet infördes för 11 nya carcinogener.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 20 maj 2004. Direktiv 2004/37/EG kodifierar och ersätter direktiv 90/394/EEG och dess fortlöpande ändringar, direktiven 97/42/EEG och 1999/38/EG. Tidsfristerna för införlivande i nationell lagstiftning av dessa direktiv (senast den 29 april 2003) fortsatte att gälla.

EU-länderna måste införliva de åtgärder som införs genom direktiv (EU) 2017/2398 i nationell lagstiftning senast den 17 januari 2020.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Carcinogener: ämnen som kan orsaka cancer hos en organism.
Mutagena ämnen: ämnen som kan orsaka förändringar i en organisms genetiska material.
Reproduktionsstörande ämnen: ämnen som verkar störande på reproduktionen.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (EUT L 158, 30.4.2004, s. 50). Texten offentliggjord i rättelse (EUT L 229, 29.6.2004, s. 23).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/37/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2398 av den 12 december 2017 om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (EUT L 345, 27.12.2017, s. 87).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (EUT L 330, 16.12.2009, s. 28).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 20.04.2018