Medicinsk behandling ombord på fartyg

Havsgående fartyg är arbetsplatser som på grund av geografisk isolering medför förhöjda risker för säkerhet och hälsa ombord. Fartyg bör ha tillräckliga förråd av läkemedel och behandlingsutrustning, som kontrolleras regelbundet, så att de anställda kan få nödvändig medicinsk behandling till sjöss.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg

SAMMANFATTNING

Havsgående fartyg är arbetsplatser som på grund av geografisk isolering medför förhöjda risker för säkerhet och hälsa ombord. Fartyg bör ha tillräckliga förråd av läkemedel och behandlingsutrustning, som kontrolleras regelbundet, så att de anställda kan få nödvändig medicinsk behandling till sjöss.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Det syftar till att säkerställa minimikrav på säkerhets- och hälsosystem för att förbättra medicinsk behandling ombord på fartyg.

VIKTIGA PUNKTER

Varje EU-land bör se till att fartyg som är registrerade i det landet, eller som för dess flagg, medför förråd av läkemedel och behandlingsutrustning ombord. De detaljerade kraven beror på fartygskategori och de uppgifter som anges i bilagorna till direktivet. Dessutom gäller följande:

Varje fartyg som transporterar farliga ämnen måste medföra lämpliga motgifter ombord. Varje fartyg av färjetyp måste under alla omständigheter medföra ett minimum av motgifter (som anges i bilaga 2) för att möjliggöra för det faktum att transport av farliga ämnen inte alltid medger kännedom i tillräcklig tid i förväg, om inte överfarten är avsedd att ta mindre än två timmar. Alla tillgängliga motgifter måste anges i en kontrollista.

Ägaren ansvarar för att tillhandahålla förråden av läkemedel och behandlingsutrustning. Befälhavaren, eller en delegerad representant, ansvarar för hanteringen av förråden, som måste hållas i gott skick och fyllas på systematiskt på ägarens egen bekostnad.

Förråden av läkemedel och behandlingsutrustning måste åtföljas av instruktioner för användning, däribland information om användningen av de motgifter som krävs.

Yrkesmässig sjömansutbildning måste omfatta grundutbildning avseende de medicinska åtgärder och nödåtgärder som måste vidtas omedelbart vid en olycka eller allvarlig medicinsk fara. Befälhavaren, eller den delegerade ombordanställda som ansvarar för förråden av läkemedel och behandlingsutrustning, måste få särskild utbildning minst vart femte år.

Centraler måste utses för att tillhandahålla de ombordanställda gratis läkarkonsultation via radio, bland annat från läkare som utbildats i de särskilda förhållanden som råder ombord på fartyg.

EU-länderna måste se till att årliga inspektioner genomförs för att kontrollera att förråd av läkemedel och behandlingsutrustning uppfyller kraven i direktivet.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 10 april 1992.

BAKGRUND

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

Meddelande från kommissionen Riktlinjer för skydd av hälsa, hemtransport och researrangemang för sjöfolk, passagerare och andra personer ombord på fartyg

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 92/29/EEG

10.4.1994

31.12.1994

EGT L 113, 30.4.1992, s. 19-36

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003, s. 1-53

Direktiv 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165, 27.6.2007, s. 21-24

Förordning (EG) nr 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311, 21.11.2008, s. 1-54

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 92/29/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 08.05.2020