Fiskefartyg – hälsa och säkerhet för arbetstagare ombord

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 93/103/EG – minimikrav avseende säkerhet och hälsa för arbete ombord på fiskefartyg

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet beskrivs åtgärder och ansvarsområden avsedda att förbättra hälsan och säkerheten ombord på fiskefartyg.

VIKTIGA PUNKTER

Ägare till fiskefartyg måste säkerställa att användningen av dem inte äventyrar arbetstagarnas säkerhet och hälsa, med tanke på förutsägbara väderförhållanden. Enligt villkoren i direktiv 89/391/EEG måste de också ta hänsyn till alla eventuella faror som kvarvarande arbetstagare möter när deras kollegor lämnar sina arbetssituationer för att hantera farliga situationer.

Nya fiskefartyg och större reparationer och ombyggnader av befintliga fartyg måste följa minimikraven för hälsa och säkerhet senast den 23 november 1995, medan befintliga fartyg fick ytterligare sju år på sig att uppnå överensstämmelse.

Alla händelser till havs som påverkar säkerhet och hälsa för arbetstagarna ombord måste rapporteras till relevanta myndigheter och i fartygets loggbok.

EU-länderna måste se till att fartygen kontrolleras regelbundet av myndigheter med särskild befogenhet, för att säkerställa efterlevnad av direktivet.

Skyldigheter för ägare

Ägare måste se till att fartyg och deras tillbehör och utrustning är rena och väl underhållna, och följa de detaljerade krav som förtecknas i bilagorna till direktivet på följande områden:

Tillräcklig och lämplig nöd- och överlevnadsutrustning måste finnas ombord.

Utbildning och samråd

Arbetstagarna ska hållas informerade om alla hälso- och säkerhetsåtgärder och ska vara ordentligt utbildade, i synnerhet när det gäller förebyggande av olyckor och hur livräddnings- och överlevnadsutrustning används. Var och en som sannolikt skulle kunna ta befälet ska dessutom vara ytterligare utbildad i förebyggande av arbetsplatsrelaterade sjukdomar och olyckor, i stabilisering och underhåll av fartyget under alla förutsägbara arbetsförhållanden, samt i radionavigering och kommunikation.

Arbetstagarna, eller deras ombud, ska rådfrågas om säkerhets- och hälsoåtgärder i enlighet med direktiv 89/391/EEG. Ombuden ska förses med medel att utföra dessa verksamheter, däribland betald ledighet, och får inte straffas med anledning av dem. De måste också få tillfälle att lämna in sina observationer under inspektionsbesök enligt de villkor om arbetstagares delaktighet som beskrivs i direktiv 89/391/EEG.

Genomförande

EU-länderna måste rapportera till Europeiska kommissionen vart 5:e år om det praktiska genomförandet av direktivet, däribland arbetsgivares och arbetstagares åsikter.

I en rapport från kommissionen 2009 bedöms det praktiska genomförandet av direktivet, och även av direktivet om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 2 januari 1994. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 23 november 1995.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 93/103/EG av den 23 november 1993 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för arbete ombord på fiskefartyg (det trettonde individuella direktivet i den mening som avses i artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 307, 13.12.1993, s. 1–17)

Fortlöpande ändringar av direktiv 93/103/EG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1–8)

Se den konsoliderade versionen

Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg (EGT L 113, 30.4.1992, s. 19–36)

Se den konsoliderade versionen

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén om den praktiska tillämpningen av arbetsmiljödirektiven 93/103/EG (fiskefartyg) och 92/29/EEG (medicinsk behandling ombord på fartyg) (KOM(2009) 599 slutlig, 29.10.2009)

Senast ändrat 18.08.2016