Bestämmelser om varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet

Genom direktivet ska ett gemenskapssystem om varselmärkning och signaler för säkerhet inrättas. Systemet är utformat för att minska risken för olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) [EUT L 245, 26.8.1992]. [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Direktiv 92/58/EEG fastställer minimikraven vad gäller varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet . Kraven omfattar till exempel plats och identifiering av containrar och rör, brandutrustning, vissa sträckor för trafik och varselmärkning och signaler i form av ljus eller ljud. De omfattar även bestämmelser angående verbal kommunikation och handsignaler .

Direktivet är ett komplement till ramdirektiv 89/391/EEG om hälsa och säkerhet i arbetet.

Direktivet tillämpas inte på varselmärken och signaler som placeras på marknaden för farliga ämnen och tillredningar, produkter eller utrustning, om inte andra EU-bestämmelser specifikt hänvisar till dessa. Inte heller varselmärken och signaler som används för att reglera väg-, tåg-, sjöfarts- eller flygtrafiken samt trafiken för inre vattenvägar inkluderas i detta.

Arbetsgivares skyldigheter

Arbetsgivare måste tillhandahålla varselmärkning och signaler på platser där fara inte kan undvikas eller minskas tillräckligt genom förebyggande åtgärder eller förfaranden som används i arbetsprocessen.

När så är lämpligt ska varselmärkning för väg-, tåg-, sjö- och flygtransport samt transport för inre vattenvägar installeras inomhus på företag eller verksamheter.

Kompletterande information

Medlemsstaterna får ange vissa undantag som måste falla inom vissa precisa gränser.

Arbetstagare måste bli informerade om vilka åtgärder som ska vidtas och måste få rätt utbildning (specifika instruktioner).

Arbetstagare måste konsulteras och de ska ha rätt att delta om frågorna som omfattas av direktivet.

Teknisk anpassning av bilagorna kommer att utfärdas av kommissionen. Kommittén kommer att bistå i arbetet (direktiv 89/391/EEG, artikel 17).

Vart femte år måste medlemsstaterna rapportera till kommissionen om hur genomförandet av direktivet fortskrider praktiskt sett. Kommissionen måste periodiskt rapportera till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om implementeringen av direktivet.

Bakgrund

Direktivet upphäver direktiv 77/576/EG om säkerhetsskyltar på arbetsplatser.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Förfallodatum

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 92/58/EEG

22.7.1992

24.6.1994

EUT L 245, 26.8.1992

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Förfallodatum

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165, 27.6.2007

Direktiv 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

EUT L 65, 5.3.2014

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om den praktiska tillämpningen av arbetsmiljödirektiven 92/57/EEG (tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser) och 92/58/EEG (varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet) [ KOM(2008) 698slutlig- ej offentliggjort i EUT].

Kommissionen presenterar en positiv rapport om genomförandet av direktiv 92/58/EEG. Faktum är att majoriteten av de 15 medlemsstaterna i Europeiska unionen har färdigställt sin lagstiftning genom de nya reglerna och kraven som fastställs i detta direktiv.

Genom implementeringen av direktivet har det blivit möjligt att rationalisera de nationella systemen för varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet. Kommissionen fastslår dock att arbetarna fortfarande är dåligt informerade om reglerna om varselmärkning och signaler. Kommissionen uppmanar därför företag att stärka sin utbildningsverksamhet.

Senast ändrat den 06.05.2014