Säkerhet på arbetsplatsen — manuell hantering av laster

Syftet med direktivet är att säkerställa att arbetstagare i Europeiska unionen är skyddade mot riskerna i samband med manuell hantering av laster*.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbas av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG).

SAMMANFATTNING

Syftet med direktivet är att säkerställa att arbetstagare i Europeiska unionen är skyddade mot riskerna i samband med manuell hantering av laster*.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs hälso- och säkerhetskrav för manuell hantering av laster när det finns risk att arbetstagare drabbas av i synnerhet ryggskador.

VIKTIGA PUNKTER

Arbetsgivarna ska göra allt de kan för att undvika behovet av att arbetstagare manuellt hanterar laster.

När manuell hantering inte kan undvikas ska arbetsgivaren ändra på hur arbetet är organiserat, eller tillhandahålla hjälpmedel till arbetstagarna för att minska risken, genom att

Det finns risk för ryggskador om lasten

Fysisk ansträngning kan leda till skador om den

Arbetsmiljön kan öka risken om

Verksamheten kan utgöra en risk om den innebär

Arbetstagaren kan vara utsatt för risk om hon eller han

VIKTIGT BEGREPP

* Manuell hantering av laster: i detta direktiv avses med detta alla slags transporter eller förflyttningar som innefattar att lyfta, sätta ned, skjuta, dra, bära eller flytta en last som innebär en risk för i synnerhet ryggskador.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet började gälla den 12 juni 1990.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 90/269/EEG

12.6.1990

31.12.1992

EGT L 156, 21.6.1990, s. 9-13

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/30/EG

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165, 27.6.2007, s. 21-24

Senast ändrat 24.09.2015