Arbetstagares säkerhet och hälsa: villkor för arbetsplatsen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 89/654/EEG – minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs minimikrav som syftar till att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen*.

Det kompletterar de allmänna bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.

VIKTIGA PUNKTER

Direktivet gäller inte för

Arbetsgivares skyldigheter

De minimikrav för säkerhet och hälsa som är tillämpliga återfinns i bilaga I till direktivet för arbetsplatser som först togs i bruk efter den 31 december 1992, eller när dessa arbetsplatser byggts om efter denna dag. Arbetsplatser som togs i bruk före den 1 januari 1993 måste uppfylla kraven i bilaga II till direktivet.

Arbetsgivarna måste också se till att

Information till och samråd med arbetstagarna

Rapportering

EU-länderna ska vart femte år rapportera till Europeiska kommissionen om genomförandet av direktiv 89/391/EEG och relaterade direktiv, inbegripet direktiv 89/654/EEG.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 15 december 1989 och måste bli lag i EU-länderna senast den 31 december 1992.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Arbetsplats: en plats för arbete inom det företaget där en arbetstagare är anställd samt varje annan plats inom företagets område till vilken arbetstagarna har tillträde under sitt arbete.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (första särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 393, 30.12.1989, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 89/654/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 26.11.2018