Europeiska arbetsmiljöbyrån

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2062/94 – Europeiska arbetsmiljöbyrån

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen inrättas Europeiska arbetsmiljöbyrån, som ger teknisk, naturvetenskaplig och ekonomisk information till EU:s organ, EU-länderna och intresserade parter på området.

VIKTIGA PUNKTER

Roll

Byråns roll innefattar

Struktur

Strategi

Byrån tar fram årliga programdokument utifrån en sexårig bolagsstrategi. Strategin för 2014–2020 har sex prioriteringsområden, med tonvikt på nätverkande, och hänger samman med EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–20.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har tillämpats sedan den 9 september 1994.

BAKGRUND

Europeiska arbetsmiljöbyrån

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EGT L 216, 20.8.1994, s. 1–7).

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 2062/94 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (COM(2014) 332 final, 6.6.2014).

Senast ändrat 05.12.2016