Att säkerställa kvaliteten på yrkesutbildning

Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring är ett i en rad europeiska initiativ som syftar till att främja arbetskraftens rörlighet. Den hjälper länder att främja och följa upp förbättringar i sina yrkesutbildningssystem.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EUT C 155, 8.7.2009, s. 1-10).

SAMMANFATTNING

Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring är ett i en rad europeiska initiativ som syftar till att främja arbetskraftens rörlighet. Den hjälper länder att främja och följa upp förbättringar i sina yrkesutbildningssystem.

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

Den inrättar den europeiska referensramen för kvalitetssäkring. Detta är en verktygslåda med gemensamma europeiska referenser. De nationella myndigheterna kan på frivillig basis använda de aspekter som de anser mest användbara för att utveckla, förbättra, styra och bedöma kvaliteten på sina egna yrkesutbildningssystem.

VIKTIGA PUNKTER

I maj 2014 noterade EU:s regeringar de framsteg som hade gjorts inom kvalitetssäkring avutbildning och enades om behovet att göra ytterligare framsteg.

BAKGRUND

Rekommendationen bör bidra till att modernisera utbildningssystemen och se till att människor inte lämnar utbildningar utan kvalifikationer. Den syftar också till att förbättra samspelet mellan utbildning och sysselsättning.

Mer information finns här:

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 om inrättande av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (KOM(2014) 30 final, 28.1.2014).

Rådets slutsatser av den 20 maj 2014 om kvalitetssäkring inom utbildningen (EUT C 183, 14.6.2014, s. 30-35).

Senast ändrat 30.07.2015