Livslångt lärande: europeiska kvalifikationer

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

En europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande – rekommendation

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

Genom rekommendationen skapas en gemensam ordning, kallad den europeiska referensramen för kvalifikationer, som ska hjälpa EU-länderna och deras utbildningsinstitutioner, arbetsgivare och privatpersoner att jämföra kvalifikationer över alla EU:s utbildningssystem. Detta verktyg är nödvändigt för att utveckla en europeisk arbetsmarknad.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

I Bolognadeklarationen från 1999 främjades rörlighet och öppenhet inom utbildningsväsendet i EU. Samtidigt har EU genom Bolognaprocessen kommit närmare ett jämförbart, förenligt och sammanhängande system för högre utbildning, vilket gett upphov till ett behov av liknande åtgärder för yrkesutbildning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EUT C 111, 6.5.2008, s. 1–7)

Senast ändrat 12.01.2016