Bolognaprocessen: inrättandet av ett europeiskt område för högre utbildning

Bolognaprocessen som inleddes genom Bolognaförklaringen (1999) och som bedöms vart tredje år i ministermöten, syftar till att införa mer jämförbara, kompatibla och sammanhängande system för europeisk högre utbildning.

RÄTTSAKT

Bolognaförklaringen av den 19 juni 1999 - gemensamt uttalande av de europeiska utbildningsministrarna (ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning).

SAMMANFATTNING

Bolognaprocessen som inleddes genom Bolognaförklaringen (1999) och som bedöms vart tredje år i ministermöten, syftar till att införa mer jämförbara, kompatibla och sammanhängande system för europeisk högre utbildning.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

Länder som har skrivit under den europeiska kulturkonventionen (1954) är berättigade till medlemskap i det europeiska området för högre utbildning, under förutsättning att de förklarar sin avsikt att införliva målen i Bolognaprocessen i sitt eget system för högre utbildning. De bör också ge information om hur de kommer att genomföra principerna och målen.

Bolognaprocessen följer målen för EU:s utbildningsram och Europa 2020-strategin för tillväxt och sysselsättning.

Mer information finns på webbplatsen för det europeiska området för högre utbildning.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Det europeiska området för högre utbildning 2015: Bolognaprocessens genomföranderapport.

Rådets slutsatser om den europeiska högre utbildningens globala dimension (EUT C 28, 31.1.2014, s. 2-5).

Senast ändrat 23.07.2015