Arbetsprogram för uppföljningen av målen för utbildningssystemen i Europa

Detta arbetsprogram syftar till att genomföra framtida konkreta mål i utbildningssystemen.

RÄTTSAKT

Detaljerat arbetsprogram för uppföljning av framtidsmålen för de europeiska utbildningssystemen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 142, 14.06. 2002].

SAMMANFATTNING

Vid Europeiska rådets möte i Barcelona föreslog utbildningsrådet och kommissionen följande arbetsprogram med en detaljerad tidsplan för genomförandet av de konkreta målen i utbildningssystemen och av en rad viktiga punkter:

- Höja utbildningssystemens kvalitet

Strategiska och anknytande mål

Viktiga punkter

Indikatorer för att mäta resultaten

Förbättra lärarnas utbildning.Startdatum: 2002

- Fastställa de färdigheter som lärarna bör ha med tanke på att deras roller förändras i ett kunskapssamhälle.- Skapa de förutsättningar som på ett lämpligt sätt ger lärarna stöd för att möta kunskapssamhällets utmaningar med sikte på ett livslångt lärande.- Säkerställa att läraryrket lockar tillräckligt med sökande i alla ämnen och på alla nivåer samt tillgodose behoven inom yrket på lång sikt genom att göra det mer attraktivt.- Värva personer till allmän och yrkesinriktad utbildning med yrkeserfarenhet på andra områden.

- Brist/överskott på utbildade lärare på arbetsmarknaden.- Ökande antal sökande till utbildningsprogram (lärare).- Procentandel lärare som deltar i återkommande fortbildning i yrket.

Utveckla nödvändiga färdigheter för kunskapssamhället.Startdatum: andra halvåret 2001

- Fastställa nya grundläggande färdigheter och metoder för att bättre införliva dem med programmen vid sidan om de traditionella grundläggande färdigheterna.- Göra de grundläggande färdigheterna tillgängliga för alla, även för de mindre gynnade, för dem som har särskilda behov, för dem som hoppar av skolan och för vuxna i utbildning.- Främja officiellt erkännande av grundläggande färdigheter för att underlätta fortbildning och möjligheter till anställning.

- Personer som avslutar sekundärutbildning.- Lärarnas fortbildning.- Uppnådda nivåer i fråga om räknekunskaper/matematik (PISA- utbildningsnivå i fråga om att "lära sig att lära".- Procentandel vuxna utan högre sekundär utbildning som har deltagit i någon form av vuxenutbildning, efter åldersgrupp.

Se till att alla får tillgång till IKT.Startdatum: andra halvåret 2001

- Tillhandahålla lämplig utrustning och lämpliga program för utbildningen.- Uppmuntra att på bästa sätt utnyttja undervisningsteknik baserad på IKT (informations- och kommunikationsteknik).

- Procentandel lärare som har utbildats i IKT-användning i skolor,- Procentandel studerande som använder IKT i studierna.- Procentandel undervisningstid på lärarhögskolor då IKT används.

Öka antagningen till naturvetenskapliga och tekniska studier.Startdatum: andra halvåret 2001

- Öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik redan från tidig ålder.- Uppmuntra fler ungdomar till att välja studier och yrken inom matematik, naturvetenskap och teknik.- Förbättra fördelningen mellan pojkar och flickor på dessa områden.- Se till att det finns tillräckligt med kvalificerade lärare.

- Ökande antal studerande på matematiska, naturvetenskapliga och tekniska kurser (högre sekundär utbildning, högre nivå, och tertiär utbildning, efter kön).- Ökande antal examinerade i matematik, naturvetenskap och teknik, efter kön.- Ökande antal vetenskapsmän och ingenjörer i samhället, efter kön.- Ökande antal utbildade lärare i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik (sekundär utbildning).

Använda resurserna på bästa sätt.Startdatum: 2002

-Öka investeringarna i mänskliga resurser och se till att tillgängliga medel fördelas rättvist och effektivt för att underlätta en allmän tillgång till utbildning och höja dess kvalitet.- Stödja utvecklingen av kompatibla system för kvalitetssäkring och samtidigt respektera mångfalden i Europa.- Utveckla möjligheterna till partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn.

- Öka investeringarna per capita i mänskliga resurser (strukturell indikator).

- Göra det lättare för alla att få tillträde till utbildning

Strategiska och anknytande mål

Viktiga punkter

Indikatorer för att mäta resultaten

Skapa en gynnsam inlärningsmiljö.Startdatum: andra halvåret 2002 - slutet av 2003

- Bredda tillgången till livslångt lärande genom att ge information och vägledning om hela utbudet av tillgängliga möjligheter till lärande.- Tillhandahålla allmän och yrkesinriktad utbildning så att vuxna effektivt kan delta och förena studier med annat ansvar och annan verksamhet.- Se till att utbildningen är tillgänglig för alla.- Främja flexibla utbildningsvägar för alla.- Främja nätverk mellan utbildningsinstitutioner på olika nivåer i samband med livslångt lärande.

- Procentandel av befolkningen mellan 25 och 64 år som deltar i utbildning (strukturell indikator).

Göra utbildning attraktivare.Startdatum: andra halvåret 2002 - slutet av 2003

- Uppmuntra unga människor till att fortsätta med utbildning efter den obligatoriska skolgången samt motivera vuxna till och ge dem möjlighet att delta i utbildning senare i livet.- Utveckla metoder för officiellt erkännande av erfarenheter från icke-formellt lärande.- Finna sätt att göra lärandet mer attraktivt, både inom och utanför de formella utbildningssystemen.-Uppmuntra en utbildningskultur.

- Procentandel av arbetstiden som arbetstagare tillbringar i utbildning, per åldersgrupp.- Deltagande i eftergymnasial utbildning.-Procentandel av befolkningen i åldersgruppen 18-24 år som endast har lägre sekundärutbildning och inte genomgår vidareutbildning (strukturell indikator).

Stödja aktivt medborgarskap, lika möjligheter och social sammanhållningStartdatum: 2002

- Se till att alla skolor lär ut demokratiska värden och demokratiskt deltagande på ett effektivt sätt i syfte att förbereda människor för ett aktivt medborgarskap.- Fullständigt integrera frågor om lika möjligheter när det gäller utbildningens mål och dagliga arbete.- Garantera lika möjligheter att kunna skaffa sig utbildning.

- Procentandel av befolkningen i åldersgruppen 18-24 år som endast har lägre sekundärutbildning och inte genomgår vidareutbildning (strukturell indikator).

- Öppna utbildningssystemen mot världen

Strategiska och anknytande mål

Viktiga punkter

Indikatorer för att mäta resultaten

Stärka banden med arbetslivet, forskningen och samhället i sin helhet.Startdatum: andra halvåret 2002 - slutet av 2003

- Främja ett nära samarbete mellan utbildningssystemen och samhället i sin helhet.- Upprätta partnerskap mellan alla slags utbildningsinstitutioner, företag och forskningsorgan till ömsesidig nytta.- Främja relevanta parters medverkan i att utveckla utbildning, inbegripet grundläggande yrkesutbildning och lärande på arbetsplatsen.

- Procentandel studenter och praktikanter i grundläggande yrkesutbildning som deltar i varvad utbildning.

Utveckla företagarandan.Startdatum: andra halvåret 2002 - slutet av 2003

-Främja initiativförmågan och kreativiteten i hela utbildningssystemet för att utveckla företagarandan.- Underlätta möjligheterna att förvärva de färdigheter som behövs för att starta och driva ett företag.

- Procentandel egenföretagare i olika sektorer av den kunskapsbaserade ekonomin (särskilt i åldersgruppen 25-35 år).-Procentandel utbildningsinstitutioner som ger råd och vägledning för att starta eget företag.

Förbättra undervisningen i främmande språk.Startdatum: andra halvåret 2002 - slutet av 2003

- Uppmuntra alla att lära sig två eller fler språk utöver modersmålet och att förstå betydelsen av att lära sig främmande språk i alla åldrar.- Uppmuntra skolor och utbildningsinstitutioner till att använda effektiva undervisningsmetoder och motivera till fortsatt språkinlärning senare i livet.

- Procentandel studerande som har goda kunskaper i två främmande språk.- Procentandel språklärare som har deltagit i kurser i grundläggande yrkesutbildning eller internutbildning som medför rörlighet och som ger direkt kontakt med det språk eller den kultur som de undervisar i.

Öka rörligheten och utbytena.Startdatum: 2002

- Garantera största möjliga tillgång till rörlighet för personer och utbildningsinstitutioner, bl.a. dem som har mindre privilegierade elever och minska kvarvarande hinder för rörligheten.- Övervaka rörligheten i Europa med avseende på volym, studieorter, deltagandefrekvens och kvalitativa aspekter.- Underlätta validering och erkännande av kunskaper som förvärvats under rörlighetsperioden.- Främja närvaron och erkännandet av europeisk utbildning i världen och dess dragningskraft för studenter, vetenskapsmän och forskare från andra delar av världen.

- Procentandel nationella studenter och praktikanter som bedriver en del av sina studier i ett annat EU-land eller i tredje land.- Procentandel lärare, forskare och akademiker från andra EU-länder som är anställda på olika undervisningsnivåer.- Antal och fördelning av studenter och praktikanter från EU- och icke-EU-länder i utbildningen.

Stärka det europeiska samarbetet.Startdatum: 2002

- Effektivisera och påskynda förfarandena för erkännande för dem som vill fortsätta sina studier eller arbeta i något europeiskt land.- Främja samarbetet mellan ansvariga organisationer och myndigheter i syfte att öka överensstämmelsen när det gäller kvalitetssäkring och ackreditering.-Främja tydlig information om utbildningsmöjligheter och strukturer i syfte att skapa ett öppet europeiskt område för utbildning.- Främja den europeiska dimensionen i undervisningen.

- Procentandel studenter och forskarstuderande som fortsätter sina studier i ett annat EU-land eller tredje land.- Procentandel studenter som erhåller gemensamma examina i Europa.- Procentandel studenter och praktikanter som omfattas av ECTS eller Europass och får bilaga till examen/betyg.

I överensstämmelse med den öppna samordningsmetoden fastställs i arbetsplanen också de viktigaste instrumenten för att mäta resultaten och jämföra de europeiska resultaten på ett nationellt och internationellt plan.

Bakgrund

Enligt tidsplanen ska det göras en utvärdering av resultaten i mitten av 2003. Den ska följas av en delrapport om genomförandet av arbetsprogrammet vid Europeiska rådets vårmöte 2004 och en slutrapport som ska läggas fram 2010.

Senast ändrat den 28.09.2006