Att främja flerspråkighet inom EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2005) 596 slutlig) – En ny ramstrategi för flerspråkighet

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet beskrivs Europeiska kommissionens strategi för att främja flerspråkighet inom Europeiska unionen (EU) och ett antal specifika åtgärder föreslås.

VIKTIGA PUNKTER

Flerspråkighet avser både en persons förmåga att använda flera språk och samexistens mellan olika språkgrupper inom ett givet geografiskt område.

Kommissionens flerspråkighetspolitik har tre syften:

I meddelandet fastställs flera sätt att främja språkinlärning och språklig mångfald, bland annat

Kommissionen uppmanar EU-länderna att

Flerspråkig ekonomi

Kommissionen föreslår följande för att utveckla den flerspråkiga ekonomin:

Översättning och tolkning

Flerspråkighet och EU-medborgare

Kommissionen har ett antal initiativ för flerspråkighet som ska hjälpa medborgarna att förstå sina rättigheter och hur EU:s lagstiftning påverkar dem. Kommissionen föreslår att man

Kommissionen upprättade en högnivågrupp om flerspråkighet bestående av oberoende experter som lade fram sin slutrapport år 2007. I början på 2008 hölls en ministerkonferens om flerspråkighet där EU-länderna fick möjligheten att rapportera om framsteg och planera det framtida arbetet. Senare samma år, presenterade kommissionen ytterligare ett meddelande där man föreslog en helhetsstrategi för flerspråkighet i EU.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En ny ramstrategi för flerspråkighet (KOM(2005) 596 slutlig, 22.11.2005).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (KOM(2008) 566 slutlig, 18.9.2008).

Senast ändrat 14.11.2016