Programmet för livslångt lärande 2007-2013

Via sina utbildningsprogram når Europeiska unionen ut direkt till ett stort antal medborgare. Det övergripande syftet med det integrerade programmet för livslångt lärande är att det ska bidra till att utveckla gemenskapen till ett avancerat kunskapssamhälle, i enlighet med målen för Lissabonstrategin. Genom att stödja och komplettera medlemsstaternas insatser syftar programmet till att främja utbyte, samarbete och rörlighet mellan utbildningssystemen i gemenskapen så att de blir en kvalitetsreferens för hela världen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande [Se ändringsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Målet med handlingsprogrammet inom livslångt lärande 2007-2013 är att utveckla och öka utbyten, samarbete och rörlighet så att utbildningssystemen blir en referens i världsklass i enlighet med Lissabonstrategin. På så sätt bidrar programmet till att gemenskapen utvecklas som ett avancerat kunskapssamhälle som kännetecknas av en ekonomisk hållbar utveckling med fler och bättre arbetstillfällen och med större social sammanhållning.

För att genomföra detta allmänna mål finns det även särskilda mål som gäller livslångt lärande i Europeiska unionen (EU), nämligen:

I detta syfte styrs genomförandet av handlingsprogrammet av hur väl det överensstämmer med och kompletterar EU:s politik. Programmet är avsett att bidra till att förverkliga EU:s övergripande politik med beaktande av inlärarnas specifika behov och genom att i större utsträckning integrera dem i det gängse utbildningssystemet. Programmet ska också stödja jämställdhet mellan män och kvinnor och medvetenheten om kulturell och språklig mångfald samt den kulturella mångfalden som ett sätt att bekämpa rasism, fördomar och främlingsfientlighet.

Genomförandet av programmet måste också stämma överens med och komplettera arbetsprogrammet ”utbildning 2010”, de integrerade riktlinjerna för sysselsättning inom ramen för samt politik på andra områden som kultur, ungdomsfrågor eller näringsliv. Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop), Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) samt rådgivande kommittén för yrkesutbildningspolitiken får kopplas in i arbetet eller hållas underrättade med beaktande av deras respektive behörighet.

För att genomföra dessa mål stöds följande insatser ur programmet:

Förutom medlemsstaterna får även följande länder delta i programmet: Efta/EES-länderna (Island, Liechtenstein och Norge), Schweiz samt kandidatländerna och potentiella kandidatländer i Västra Balkan, i enlighet med de regler och avtal som styr deras deltagande i EU-program.

Dessutom får kommissionen organisera samarbete med tredjeländer och internationella organisationer som Europarådet eller Unesco.

Programmet riktar sig till följande målgrupper:

Programmets förvaltning hanteras av kommissionen och de nationella programkontoren. De nationella programkontoren kan anförtros urvalet av vissa typer av projekt som gäller rörlighet, bilaterala eller multilaterala partnerskap eller unilaterala och nationella projekt.

Kommissionen bistås för genomförandet av programmet av en förvaltningskommitté som består av företrädare för EU:s medlemsstater. Genomförandeåtgärderna måste antas i kommittén, i enlighet med förvaltningsförfarandet. Det är bara beslut som gäller utfärdande av vissa specifika bidrag som tas utan hjälp från kommittén. Arbetsmarknadens parter får delta i kommittén som observatörer i de frågor som rör undervisning och yrkesutbildning, inom ramen för den sociala dialogen på EU-nivå och för att man närmare ska koppla dem till genomförandet av handlingsprogrammet.

Den preliminära finansieringsramen för programmets hela löptid är fastställd till 6,970 miljarder euro. Man har fastställt minimibelopp som ska fördelas mellan de sektorsspecifika programmen (se nedan), nämligen 13 % till Comenius, 40 % till Erasmus, 25 % till Leonardo da Vinci och 4 % till Grundtvig.

Kommissionen ansvarar för att handlingsprogrammet övervakas och utvärderas regelbundet i samarbete med medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska lämna två rapporter till kommissionen, en om genomförandet av programmet senast den 30 juni 2010 och en om programmets inverkan senast den 30 juni 2015.

Kommissionen kommer att lägga fram en interimistisk utvärderingsrapport om de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av genomförandet av programmet senast den le 31 mars 2011, ett meddelande om fortsättningen av programmet senast den 31 december 2011 samt en utvärderingsrapport efter programmets avslutning senast den 31 mars 2016.

PROGRAM FÖR OLIKA SEKTORER

Handlingsprogrammet består av sex delprogram, varav fyra program gäller olika sektorer. De har alla samma struktur och möter alla deltagarnas behov vad gäller undervisning och lärande samt behoven i utbildningsanstalterna och organisationerna som tillhandahåller eller underlättar undervisningen i respektive sektor. All verksamhet omfattar rörlighet, språk och ny teknik.

Comenius

Programmet berör förskole- och skolundervisning till och med gymnasiet, samt läroanstalter och organisationer som tillhandahåller denna undervisning.

Programmets särskilda mål är att

Programmet har följande operativa mål:

Comenius kan stödja följande verksamhet:

Rörlighet och partnerskapen motsvarar minst 80 % av Comenius budget.

Erasmus

Erasmus-programmet rör formell högre utbildning samt högre yrkesinriktad utbildning, oavsett studiernas längd, inbegripet forskarutbildning. I motsats till tidigare program omfattas högre yrkesinriktad utbildning av Erasmus istället för Leonardo da Vinci.

Programmets två särskilda mål är att

Programmets operativa mål syftar därför till att förbättra, öka och utveckla

Erasmus kan stödja följande verksamhet:

Leonardo da Vinci

Programmet Leonardo da Vinci ger stöd till annan yrkesutbildning än högskoleutbildning.

Programmets särskilda mål är följande:

Därför har programmet följande operativa mål:

Leonardo da Vinci kan stödja följande:

Minst 60 % av programmets budget ska användas till bidrag till rörlighet och partnerskap.

Grundtvig

Programmet Grundtvig stöder alla former av vuxenutbildning.

Dess mål är följande:

Dess operativa mål är följande:

Grundtvig kan stödja följande:

Minst 55 % av programmet Grundtvigs budget ska användas till bidrag till rörlighet och partnerskap.

Det övergripande programmet

Det övergripande programmet stödjer verksamhet som går utöver sektorsprogrammens gränser.

Programmet omfattar insatser på fyra centrala områden inom livslångt lärande:

Programmet har följande särskilda mål:

Programmet har följande operativa mål:

Programmets insatser är knutna till nyckelinsatserna inom det övergripande programmet. Exempelvis kan åtgärder inom policyutveckling och samarbete innebära stöd till övervakning och bedömning av politiska insatser och system som Eurydicenätverket eller till insyn i kvalifikationer och meriter, information och riktlinjer för rörlighet samt samarbete kring kvalitetssäkring som Euroguidance, de nationella informationscentrumen för erkännande av akademiska examensbevis (Naric), Ploteus eller Europass.

Jean Monnet-programmet

Jean Monnet-programmet är särskilt inriktat på frågor som rör europeisk integration inom högre utbildning och stöd till institutioner och sammanslutningar som verkar inom utbildning på den europeiska nivån.

Programmet omfattar tre delar:

Programmets särskilda mål är följande:

Programmets operativa mål är att främja högsta kvalitet, att öka kunskapen och medvetenheten om den europeiska integrationen, att stödja europeiska högskolor som ägnar sig åt europeisk integration samt att stödja europeiska sammanslutningar och institutioner av hög kvalitet.

Verksamheten omfattar unilaterala och nationella projekt som Jean Monnet-professurer, Jean Monnet-centrum och Jean Monnet-undervisningsmoduler samt stöd till unga forskare och multilaterala projekt och nätverk.

BAKGRUND

Programmet för livslångt lärande 2007–2013 samlar alla EU:s program för utbildning och livslångt lärande. Det bygger på de tidigare programmen från perioden 2000-06: Sokrates, Leonardo da Vinci E-learning och Jean Monnet-insatsen.

Ett samlat program för EU:s utbildningsstöd gör verksamheten rationellare, enhetligare och effektivare. Det ska underlätta ett bättre samspel mellan olika områden, höja profilen, bl.a. när det gäller förmågan att följa utvecklingen på utbildningsområdet, och bidra till bättre samarbete.

Det ska på så sätt bidra till målen i Lissabonstrategin, bl.a. miljömålen, och till det europeiska samarbetet inom högre utbildning (Bolognaprocessen), bl.a. målet att göra den europeiska utbildningen till en kvalitetsreferens för hela världen senast 2010 och satsa på inlärning av främmande språk i enlighet med Europeiska rådets slutsatser från Barcelona 2002. Programmet ska också bidra till de konkreta målen för utbildningssystemen, till arbetsprogrammet Utbildning 2010, till handlingsplanen för kompetens och rörlighet och till handlingsplanen för att främja språkinlärning och språklig mångfald.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1720/2006/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 327, 24.11.2006

Ändringsakt(er)

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1357/2008/EC

31.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 350, 30.12.2008

See also

Senast ändrat den 29.01.2009