Aktiv ungdom (2007-2013)

Målet med programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013 är att utveckla och främja det europeiska samarbetet på ungdomsområdet. Programmet syftar dessutom till att främja ungdomars deltagande i det demokratiska livet, särskilt missgynnade ungdomar och funktionshindrade, samt till att främja deras initiativkraft, entreprenörsanda och kreativitet. Utifrån detta har det i programmet fastställts många allmänna och specifika mål som ska genomföras med hjälp av fem insatser.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av programmet Aktiv ungdom för perioden 2007–2013 [Se ändringsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Programmet ”Aktiv ungdom” för perioden 2007–2013 syftar till att föra vidare och stärka EU:s insats och samarbete när det gäller åtgärdsprogrammet ”Ungdom” (för åren 2000–2006) och handlingsprogrammet 2004–2006 för att främja organisationer som är verksamma på ungdomsområdet. För att ungdomar ska bli aktiva i samhället som medborgare vill man genom programmet stärka deras känsla att tillhöra Europa. Det ska också bidra till uppfyllandet av målsättningarna för utbildning och yrkesutbildning av kvalitet i vid mening och ge ungdomar möjlighet att utveckla sin solidaritetskänsla och ömsesidiga förståelse.

Syften

Programmet omfattar fem allmänna mål som kompletterar EU:s verksamhet (utbildning, kultur, idrott och sysselsättning) och bidrar till att utveckla EU:s politikområden (kulturell mångfald, social samhörighet, hållbar utveckling och anti-diskriminering). De allmänna är i sin tur indelade i många specifika mål.

Det allmänna målet ”Att främja ungdomars aktiva medborgarskap” som även rör främjande av deras europeiska medborgarskap, omfattar följande tio särskilda mål:

Det allmänna målet ”Att öka solidariteten och främja toleransen bland ungdomar” syftar till att främja toleransen och på så sätt stärka den sociala sammanhållningen med hjälp av två särskilda mål:

Det allmänna målet ”Att främja ömsesidig förståelse mellan ungdomar från olika länder” omfattar följande tre särskilda mål:

Det allmänna målet ”Förbättra kvaliteten på stödstrukturer för ungdomsverksamhet och öka resurserna för det civila samhällets organisationer på ungdomsområdet” syftar till följande:

Det allmänna målet ”Att främja det europeiska samarbetet på ungdomsområdet” beaktar lokala och regionala aspekter. Där finns följande fyra särskilda mål:

Programområden

Avsikten med programmets fem programområden är att förverkliga de allmänna och specifika mål. Med programområdena ges det stöd till projekt av begränsat omfång, som främjar ungdomars aktiva deltagande, samtidigt som projektens synlighet och verkan säkerställs på EU-nivå. Projekten genomförs på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, även med anknytning till liknande projekt i olika deltagarländer.

Programområdet ”Ungdom för Europa”. Målet med insatsen ”Ungdom för Europa” är särskilt att stödja utbyte av ungdomar med syftet att öka deras rörlighet och öka deras medvetenhet om att vara EU-medborgare. Det läggs vikt vid ungdomars deltagande i informationsprojekt om social och kulturell mångfald och ömsesidig förståelse eller ökande av deras deltagande, på språklig och interkulturell nivå. Dessa utbyten genomförs med hjälp av tvärnationella partnerskap.

Genom insatsen uppmuntras också ungdomar att hitta på egna projekt, och man stöder deras initiativkraft, entreprenörsanda och kreativitet.

Projekt som rör deltagande i det demokratiska liv som främjar aktivt medborgarskap och ömsesidig förståelse bland ungdomar ingår också i denna insats. Dessa projekt och aktiviteter främjar ungdomars aktiva engagemang på lokal, regional, nationell eller internationell nivå, samt projekt och aktiviteter baserade på tvärnationella partnerskap för att utbyta idéer, erfarenheter och god praxis på EU-nivå rörande lokala eller regionala projekt.

Programområdet ”Europeisk volontärtjänst” syftar till att öka ungdomarnas deltagande i olika former av volontärarbete i och utanför EU för att skapa solidaritet mellan ungdomar och främja aktivt medborgarskap och ömsesidig förståelse mellan ungdomar.

Genom detta programområde ges stöd till följande:

Åtgärden täcker helt eller delvis volontärens utgifter, försäkring, kostnader för uppehälle och resa samt när så är lämpligt ett extra bidrag till ungdomar med färre möjligheter.

EU-länderna och kommissionen skall se till att vissa kvalitetsstandarder uppfylls. I volontärtjänsten skall det ingå en dimension av icke-formell utbildning (förberedelse av ungdomarna på det personliga, interkulturella och tekniska planet och i ett fortlöpande personligt stöd). Partnerskapen mellan aktörerna i projektet och förebyggandet av risker är särskilt viktiga delar.

Programområdet ”Ungdom i världen” skall bidra till utveckling av ungdomars ömsesidiga förståelse och till deras aktiva engagemang utifrån en öppen attityd gentemot omvärlden. Målet med programområdet är att stödja projekt med de icke-EU-länder som har skrivit under ett avtal med EU inom ungdomsområdet, nämligen utbyte av ungdomar och personer som är aktiva inom ungdomsarbete och ungdomsorganisationer. Genom programområdet ges dessutom stöd till initiativ som stärker den ömsesidiga förståelsen, solidaritetskänslan och toleransen bland ungdomar, samt utvecklingen av samarbetet på ungdomsområdet och i civilsamhället i dessa länder.

Programmet skiljer mellan projekt med grannländerna (partnerländer som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, Ryssland och länderna på västra Balkan) och projekt med andra icke-EU-länder. Särskilt stöd ges till utbyte av idéer och god praxis, utveckling av partnerskap och nätverk samt till utveckling av civilsamhället.

Programområdet ”Stödstrukturer för ungdomar” bidrar till följande:

Programområdet ”Stöd till Europeiskt samarbete på ungdomsområdet” syftar till att sätta igång en strukturerad dialog mellan de olika aktörerna på ungdomsområdet, nämligen ungdomar, organisationer och personer som är aktiva i denna sektor, och de politiskt ansvariga. Verksamheten kan röra följande:

Genomförande

Programmet ska stödja icke-vinstdrivande projekt som vänder sig till ungdomar, ungdomsgrupper, personer som är aktiva inom ungdomsarbete och ungdomsorganisationer. Programmet vänder sig i princip till ungdomar mellan 15 och 18 år (på vissa villkor ungdomar mellan 13 och 30 år).

Programmet är öppet för deltagande av EU-länderna, länderna som deltar i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), länder som deltar i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kandidatländerna, länderna i västra Balkan och Schweiz (under förutsättning att det ingås ett bilateralt avtal) samt de länder utanför EU (eller partnerländer) som har skrivit under ett samarbetsavtal med EU om ungdomsområdet. Dessutom är programmet öppet för samarbete med internationella organisationer som är aktiva på ungdomsområdet, som t.ex. Europarådet.

Det har avsatts en budget på 885 miljoner euro för perioden 2007–2013 till programmet.

Kommissionen och de deltagarländer som genomför programmet ska vidta lämpliga åtgärder för att utveckla strukturer på europeisk, nationell och om nödvändigt regional eller lokal nivå. Kommissionen ska i det sammanhanget bistås av en förvaltningskommitté som består av representanter för EU-länderna, och som har en representant för kommissionen som ordförande. De flesta förvaltningsåtgärderna måste antas enligt förvaltningsförfarandet. Det är bara beslut som gäller utfärdande av mindre bidrag, och som inte innefattar något känsligt beslutsfattande, som inte ska antas i kommittéförfarandet. Programmet förvaltas huvudsakligen på ett decentraliserat vis av oberoende nationella kontor som ska följa de relevanta reglerna om god förvaltning och ska samarbeta om inspektion och finansiell kontroll. De centrala projekten kommer dock att förvaltas av europeiskt förvaltningsorgan genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Kommissionen och deltagarländerna ska dessutom vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra erkännande av icke-formell och informell inlärning för ungdomar (t.ex. intyg eller bevis) och den erfarenhet stödmottagarna har skaffat sig i en insats under programmet.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1719/2006/EG

01.01.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 327, 24.11.2006.

Ändringsakt(er)

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1349/2008/EG

25.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 348, 24.12.2008

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till beslut nr 1719/2006/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Utvärdering efter halva löptiden av programmet ”Aktiv ungdom/Ung och aktiv i Europa” [KOM(2011) 220 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Rådets beslut 2011/82/EU av den 31 januari 2011 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om fastställande av villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i programmet Aktiv ungdom och i handlingsprogrammet för livslångt lärande (2007–2013) [EUT L 32, 8.2.2011].

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ungdomsarbete [EUT C 327, 4.12.2010].

See also

Senast ändrat den 12.05.2011