Eurydike – europeiskt nätverk för information om utbildningssystem och -politik

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Resolution från rådet och utbildningsministrarna i utbildningsinformationsnätverket Eurydike.

VAD ÄR SYFTET MED RESOLUTIONEN?

Resolutionen syftar till att stärka och utveckla nätverket Eurydice, som ger information om nationella och europeiska strukturer, system och utvecklingen inom utbildningsområdet.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

För mer information se

RÄTTSAKT

Resolution utfärdad av rådet och utbildningsministrarna samlade till möte i rådet den 6 december 1990 angående nätverket Eurydike om utbildning inom EU-kommissionen (EGT C 329, 31.12.1990, s. 23–24)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av beslut nr 1719/2006/EG, 1720/2006/EG och 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013 s. 50–73)

Senast ändrat 11.07.2016