SOKRATES - etapp II

Den andra fasen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning "Sokrates" syftar till att främja kunskapens Europa och att uppmuntra livslångt lärande genom inlärning av främmande språk, rörlighet, samarbete på europeisk nivå, öppet tillträde till utbildning och ökad användning av ny teknik inom utbildning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG av den 24 januari 2000 om att inrätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning "Sokrates"

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Med detta beslut, som grundar sig på erfarenheterna från den första etappen av Sokrates-programmet och på de mål som kommissionen fastställt i sitt meddelande "För ett kunskapens Europa" införs den andra etappen av åtgärdsprogrammet "Sokrates" för att genomföra en utbildningspolitik för perioden 1 januari 2000-31 december 2006.

Mål

De två grundtankar som genomsyrar Sokrates II är att främja livslångt lärande och att skapa ett kunskapens Europa. De mer specifika målen för Sokrates II är att

Genomförandet av dessa mål på EU-nivå kompletterar den politik som förs i medlemsstaterna. Kommissionen ska se till att de åtgärder som vidtas inom programmet överensstämmer med EU:s övriga åtgärder och politik.

Åtgärder

Sokrates-programmet består av åtta olika åtgärder, varav fem är riktade medan de övriga tre är övergripande åtgärder som syftar till att förbättra samordningen inom Sokrates:

Mål: att höja kvaliteten på undervisningen, stärka den europeiska dimensionen och främja inlärning av språk.

Comenius riktar sig till aktörer i utbildningssektorn och i det civila samhället (lokala myndigheter, föreningar, icke-statliga organisationer etc.) för att genomföra skolprojekt (med minst tre skolor från tre olika deltagarländer), språkprojekt (med två skolor från två olika deltagarländer), samt skolutvecklingsprojekt (med minst tre skolor från tre olika deltagarländer) och multilaterala samarbetsprojekt mellan olika typer av institutioner. Kommissionen beviljar dessutom individuella stipendier för blivande lärare.

Mål: att uppmuntra rörlighet och språkinlärning.

Erasmus riktar sig dels till studenter för att öka deras rörlighet, dels till lärare för att ge dem möjlighet att delta i utbyten, utarbeta gemensamma kurser, planera intensivkurser och delta i utformningen av tematiska nätverk.

Mål: att komplettera Comenius och Erasmus genom att underlätta integrationen av vuxna som står utanför skolsystemet.

Grundtvig riktar sig både till formella utbildningsanstalter (skolor, universitet) och till icke-formella (föreningar, museer etc.) för att genomföra projekt som syftar till att förbättra samarbetet mellan olika utbildningsnivåer, skapa partnerskap för lärande, främja rörlighet inom fortbildning och bilda Grundtvig-nätverk för utbyte av information.

Mål: att främja målinriktad språkundervisning och språkinlärning.

Lingua riktar sig till lärare och studenter vid formella och icke-formella utbildningsanstalter från minst tre länder som slår sig samman för att bilda partnerskap, dels för att motivera och informera EU-medborgarna för att öka intresset för språkinlärning, dels utveckla tekniska redskap för att underlätta denna.

Mål: att uppmuntra användningen av IT, multimedia och öppen utbildning samt distansutbildning.

Minerva riktar sig till lärare och studenter från såväl skol- och universitetsvärlden som från multimedia- och IT-industrin och det civila samhället för att förverkliga projekt som syftar till att öka förståelsen för nyskapande, utforma nya pedagogiska metoder, sprida resultaten från projekten och främja utbyte av erfarenheter av öppen utbildning samt distansutbildning och IT.

Mål: att observera andra medlemsstaters utbildningsväsen för att skapa förnyelse i de nationella utbildningssystemen.

Denna åtgärd riktar sig till hela utbildningssektorn och till det civila samhället i vid bemärkelse (lokala myndigheter, föreningar, icke-statliga organisationer etc.) för att förverkliga projekt som syftar till att utveckla jämförande analyser av utbildningssystem och utbildningspolitik (Eurydice), organisera studiebesök (Arion), bilda nätverk av nationella centrum för akademiskt erkännande (Naric), uppmuntra erkännande av examensbevis och sätta igång pilotprojekt.

Mål: att skapa större samverkan mellan politiken inom allmän utbildning (Sokrates), yrkesutbildning (Leonardo da Vinci) och ungdomsfrågor (Ungdom).

För att öka samverkan inhämtas förslag på teman som är gemensamma för de tre ovan nämnda programmen.

Mål: att öka Sokrates-programmets flexibilitet.

Dessa åtgärder syftar till att främja samarbete inom utbildning, sprida projektresultat, förbättra projektens genomförande och öka samverkan mellan olika åtgärder i programmet.

Målgrupper

Åtgärderna är särskilt avsedda för följande målgrupper: a) elever, studenter och andra inlärare, b) alla kategorier av undervisande personal, c) alla slag av utbildningsanstalter, d) personer och organ med ansvar för utbildningssystem och utbildningspolitik på lokal, regional och nationell nivå.

Dessutom kan offentliga och privata organ som samarbetar med utbildningsanstalter delta i åtgärderna. Detta gäller särskilt: a) lokala och regionala myndigheter och organ, b) sammanslutningar som är verksamma inom utbildning, c) föräldraföreningar, d) företag och konsortier, branschorganisationer, e) handels- och industrikammare, f) arbetsmarknadens parter på alla nivåer, g) forskningscentrum och liknande organ.

Deltagande länder

Programmet är öppet för deltagande för EU:s medlemsstater (Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige, Förenade kungariket), de tre EES-länderna (Island, Liechtenstein, Norge) och de två kandidatländerna (Bulgarien och Rumänien) samt Turkiet.

Programmets genomförande

Programmet förvaltas av nationella kontor (EN) i vart och ett av de deltagande länderna, vilket gör det möjligt att säkerställa en mer direkt kontakt med medborgarna. Kommissionen har dock till uppgift att i samarbete med medlemsstaterna se till att programmets EU-åtgärder genomförs konsekvent. För att bättre uppnå denna samordning och samverkan bistås kommissionen av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Budget

Den totala budgeten för att genomföra programmet är 1850 miljoner euro. Genom beslut nr 451/2003/EG införs större flexibilitet i tillämpningen av principen om samfinansiering för decentraliserad verksamhet till förmån för projekt som utarbetas av små utbildningsanstalter.

Övervakning och utvärdering

Kommissionen övervakar programmet löpande i samarbete med medlemsstaterna. På grundval av två rapporter som varje medlemsstat överlämnar vart fjärde år ska kommissionen lägga fram följande dokument för Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén:

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 253/2000/EG

03.02.2006 - 31.12.2006

-

EUT L 28, 03.02.2006

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 451/2003/EG

02.04.2003

-

EUT L 69, 13.03.2003

Beslut 786/2004/EG

30.04.2004

-

EUT L 138, 30.04.2004

Förodning (EG) 885/2004

01.05.2004

-

EUT L168, 01.05.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande [Europeiska unionens officiella tidning L 327, 24.11.2006].

Kommissionens rapport - Preliminär utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts och om de kvalitativa och kvantitativa aspekterna på genomförandet av den andra etappen av Europeiska gemenskapens åtgärdsprogram för utbildning Sokrates [KOM(2004)153 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Sokrates är ett sammansatt program som består av många programområden och delområden som administreras på olika sätt. Under tiden 2000-2003 hade programmet ett anslag på 1 850 miljoner euro och därtill det årliga bidraget från de 15 associerade länderna. Ser man till förhållandet mellan programmets ekonomiska medel och dess resultat är det mycket effektivt. Ett stort antal små och medelstora insatser har kunnat genomföras. Mångfalden när det gäller typer av verksamhet möjliggör en bred täckning av utbildningsområdet. Dessutom är bidragsmottagarna väl fördelade över de 30 deltagande länderna, vilket borgar för att programmet får en riktig europeisk dimension.

Utbytesverksamheten ökar ständigt i omfattning och ger mycket goda resultat. Detta gäller särskilt studentutbytesverksamheten som 2002 kunde fira sin miljonte Erasmusstudent. Man siktar på tre miljoner utbytesstudenter till 2010. En så ambitiös målsättning innebär dock att de resurser som anslås till verksamheten måste höjas rejält. Rörligheten för lärare och pedagoger är däremot inte så omfattande som den hade kunnat vara. Hindren ligger huvudsakligen utanför programmet. De beror på organisationen på nationsplanet, utbildningsinstitutionernas rutiner och otillräckliga språkkunskaper. Det krävs insatser tillsammans med medlemsstaterna för att få bort hindren och tillsammans med de utbildningsansvariga för att stärka utbudet av språkkurser.

Samarbetet mellan olika utbildningsinstitutioner är också effektivt. Såväl partnerskapen mellan skolor och vuxenutbildningsinstitutioner som de transnationella samarbetsprojekten har stärkts. Nätverken har också hittat sina former, i vissa fall efter att under pågående program ha omarbetat målsättningar och utformning. I gengäld är programmet fortfarande inte tillräckligt effektivt när det gäller publicitet och resultatspridning. Med hjälp av det europeiska språkåret, som var en del av Lingua, kunde man t.ex. tydliggöra behoven av språkkunskaper och betydelsen av att sprida information och skapa insikt. Ett adekvat sätt att möta den politiska utmaningen att skapa ett europeiskt område för livslångt lärande är vidare att integrera de yrkesinriktade utbildningarna.

Programförvaltningen har blivit stramare på alla nivåer (projekt, nationell förvaltning och EU-förvaltning). Ökad decentralisering har lett till större närhet till fältet och enklare förfaranden för användarna. Men effektiviteten är inte lika imponerande om man ser på förfarandena i förhållande till såväl typ som omfattning för flertalet insatser. Det saknas tillräckligt effektiva datorapplikationer för förvaltningen. Arbetet på att förenkla förfarandena bör fortsätta under nuvarande programperiod och tas med i beräkningen när nästa program förbereds.

Kompletterande information om statistik över genomförandet av Sokratesprogrammets andra etapp finns i kommissionens arbetsdokument [SEK(2004) 230 - ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 19.02.2007