Rörlighet för studerande, praktikanter, unga volontärer, lärare och utbildare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rekommendation 2001/613/EG om rörlighet inom EU för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

I enlighet med Europeiska rådets möte i Lissabon år 2000 är denna rekommendations syfte att stödja den fria rörligheten inom utbildningsområdet. I den uppmanas länderna i Europeiska unionen (EU) att vidta nödvändiga steg för att uppmuntra rörligheten för studerande, lärare och utbildare inom EU.

VIKTIGA PUNKTER

I rekommendationen uppmanas EU-länderna att avlägsna rättsliga, administrativa, språkliga och kulturella hinder för människor som

i ett annat EU-land.

Bland de problem, mål och förslag som läggs fram finns

Åtgärder som särskilt gäller studerande och personer som deltar i yrkesutbildningar

Åtgärder som särskilt gäller unga volontärer

Åtgärder som särskilt gäller lärare och utbildare

EU-länderna uppmanas att vartannat år sammanställa en rapport om de åtgärder som vidtagits som svar på dessa rekommendationer.

BAKGRUND

De beskrivna rekommendationerna gällde ursprungligen för EU-program som Socrates (utbildning), Leonardo da Vinci (yrkesutbildning) och Ungdom, vilka alla nu är en del av Erasmus+-programmet och kompletterade åtgärder som nu faller under Utbildning 2020 som omfattar samarbete inom utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/613/EG av den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare (EGT L 215, 9.8.2001, s. 30–37).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets rekommendation av den 28 juni 2011 Unga på väg – att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte (EUT C 199, 7.7.2011, s. 1–5).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Unga på väg: Ett initiativ för att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska unionen (KOM(2010) 477 slutlig,15.9.2010).

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 juni 2009 om inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) (EUT C 155, 8.7.2009, s. 11–18).

Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 15 november 2007 om bättre utbildning för lärare (EUT C 300, 12.12.2007, s. 6–9).

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass) (EUT L 390, 31.12.2004, s. 6–20).

Senast ändrat 19.12.2016