Information till anställda om deras arbetsvillkor

I Europeiska unionen är det ett allmänt krav att varje arbetsgivare måste ge de anställda en handling som ger besked om de väsentliga punkterna i anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

SAMMANFATTNING

I Europeiska unionen är det ett allmänt krav att varje arbetsgivare måste ge de anställda en handling som ger besked om de väsentliga punkterna i anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet garanterar att arbetsgivarna ger anställda viss viktig information om till exempel

Direktivet gäller inte för anställda med ett anställningsavtal om högst en månad eller med en arbetsvecka om högst 8 timmar.

VIKTIGA PUNKTER

Arbetsgivaren måste ge den anställde ett dokument som innehåller de föreskrivna upplysningarna inom två månader från anställningens början.

Den nationella lagstiftningen i varje EU-land avgör om ett anställningsavtal föreligger och i så fall vilka villkoren i detta avtal är. Definitionen av begreppen ”anställd”, ”avtal” och ”anställningsförhållande” överlåts därför till den nationella lagstiftningen.

Om en arbetsgivare kräver att en anställd ska arbeta i ett annat EU-land (”utlandsstationerad”), måste den anställde få handlingen med den information som krävs före avresan. Denna handling ska innehålla vissa ytterligare uppgifter, såsom betalningsvaluta och anställningstid. Dessa bestämmelser gäller inte när anställningstiden utomlands är högst en månad.

Arbetsgivaren måste ge den anställde en skriftlig handling inom en månad vid förändring i förhållandena.

Direktivet hindrar inte EU-länder från att införa lagar som är förmånligare för den anställde.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Den 30 juni 1993.

BAKGRUND

Nya former av arbete har lett till en ökning av antalet olika typer av anställningsförhållanden. Direktivet syftar till att ge arbetstagare bättre skydd för att undvika osäkerhet om villkoren för sitt anställningsförhållande och att skapa större öppenhet på arbetsmarknaden.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om arbetsvillkor - individuella arbetsvillkor.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 91/533/EEG

28.10.1991

30.6.1993

EUT L 288, 18.10.1991, s. 32-35

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2014/51/EU av den 28 januari 2014 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (konvention nr 189) (EUT L 32, 1.2.2014, s. 32-32).

Senast ändrat 23.07.2015