Skydd för arbetstagarna om arbetsgivaren blir insolvent

Syftet med direktivet är att garantera utbetalning av arbetstagarnas löner i fall då arbetsgivaren blir insolvent. EU-länderna blir skyldiga att inrätta garantiinstitutioner, och fastställer föreskrifter för gränsöverskridande arbetsgivares insolvens.

SAMMANFATTNING

Direktivet skyddar arbetstagares som har utestående lönefordringar gentemot arbetsgivare som är att anse som insolventa.

Att anses som insolvent följer av ett juridiskt förfarande som medför att arbetsgivarens tillgångar helt eller delvis tas i anspråk och att en förvaltare utses, ifall den behöriga rättsliga myndigheten har:

EU-länderna får undantagsvis utesluta fordringar för vissa kategorier av arbetstagare, om andra former av garantier ger dem ett likvärdigt skydd. EU-länderna kan undanta arbetstagare som arbetar i hushållet hos en fysisk person och fiskare som avlänas separat från direktivets skydd

Förutom dessa undantag, ska alla arbetstagare omfattas av direktivet, oavsett anställningsavtalets eller anställningsförhållandets varaktighet. Det gäller sålunda deltidsanställningar, visstidsanställningar och tillfälliga anställningsförhållanden.

Garantiinstitutioner

EU-länderna måste införa garantiinstitutioner som garanterar betalning av arbetstagarnas utestående fordringar, och vid behov kompensation för upphörande av anställningsförhållandet. De kan fastställa tak för utbetalningar från institutionen, som ska vara tillräckligt höga för att bidra till direktivets sociala målsättning.

Den kortaste perioden för ersättning från garantiinstitutionen måste beräknas i förhållande till:

Arbetsgivarna måste bidra till finansieringen av dessa institutioner, utom om finansieringen är helt säkerställd av offentliga myndigheter.

Socialförsäkring

EU-länderna får föreskriva att betalningsansvaret inte ska gälla bidrag:

Dessutom, när en arbetsgivare inte har betalat de obligatoriska bidragen till försäkringsinstitutionerna men dessa har dragits från utbetalade löner, så omfattas arbetstagarna helt av sina rättigheter från garantiinstitutionerna.

Arbetstagarnas intressen är skyddade var gäller ålderspensionsförmåner och efterlevandeförmåner enligt kompletterande pensionssystem. Detta skydd gäller också arbetstagare som lämnat företaget innan det blev insolvent.

Gränsöverskridande situationer

Om den insolventa arbetsgivaren bedrev verksamhet på minst två EU-länders territorium, är det myndigheten i det land där arbetstagaren vanligen arbetar som är ansvarig för betalning av utestående fordringar.

På samma sätt avgörs utsträckningen av arbetstagarnas rätt gentemot garantiinstitutionerna av nationell rätt som gäller garantiinstitutioner.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 17 november 2008.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) (EUT L 283, 28.10.2008, s. 36–42).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 28 februari 2011 om genomförandet och tillämpningen av vissa bestämmelser i direktiv 2008/94/EG om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens [KOM(2011) 84 slutlig av den 28 februari 2011] – De åtgärder för skydd av arbetstagare som infördes genom direktiv 2008/94/EG har visats vara effektiva och nyttiga. 3,4 miljoner arbetstagare har omfattats av ingripanden från garantiinstitutionerna under perioden 2008-2011, särskilt i kontexten global ekonomisk kris.

Senast ändrat 11.12.2015