Förbättra tillämpningen av EU-lagstiftningen om utstationering av arbetstagare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

Direktiv 2014/67/EU om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

Direktiv (EU) 2020/1057 om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVEN?

VIKTIGA PUNKTER

Direktiv 96/71/EG

Direktiv 2014/67/EU

Bättre förebyggande, övervakning och sanktioner vid missbruk av tillämpliga regler

Ökad tillgång till information

Fördjupat administrativt samarbete

Ändringsdirektiv (EU) 2018/957

Genom ändringsdirektiv (EU) 2018/957 införs ett antal nya regler:

Direktiv (EU) 2020/1057

Bland de ändringar som införs genom direktiv (EU) 2020/1057 finns följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVEN FÖR?

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Brevlådeföretag: företag som har inrättats i syfte att dra fördel av juridiska kryphål samtidigt som de inte själva tillhandahåller någon tjänst till kunderna, utan snarare utgör ett främre led för tjänster som tillhandahålls av deras ägare. (Europeiska kommissionen i COM(2013) 122 final).

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 21.1.1997, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 96/71/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (”IMI-förordningen”) (EUT L 159, 28.5.2014, s. 11).

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1057 av den 15 juli 2020 om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT L 249, 31.7.2020, s. 49).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1055 av den 15 juli 2020 om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn (EUT L 249, 31.7.2020, s. 17).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (”IMI-förordningen”) (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 13.10.2020