Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

Det europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EUMC), som inrättades år 1997 ersattes år 2007 av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. EUMC:s uppgift var att förse EU och dess medlemsstater med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om yttringar av rasism, främlingsfientlighet och antisemitism i EU som underlag för myndigheterna när dessa utformade eller vidtog åtgärder inom sina behörighetsområden.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

1. Genom förordningen inrättas ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (EN). Centrumet ska ha sitt säte i Wien (se beslut av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 2 juni 1997, offentliggjort i EGT C 194, 25.6.1997).

2. Centrumet ska undersöka omfattningen och utvecklingen av själva företeelserna liksom av yttringar av rasism, främlingsfientlighet och antisemitism, analysera orsakerna till och följderna och effekterna av dem samt studera exempel på god praxis. För den skull ska centrumet samla in, registrera och analysera uppgifter som lämnas till centrumet av forskningscentra, medlemsländer, gemenskapens institutioner, icke-statliga organisationer och internationella organisationer. Centrumet ska dessutom inrätta och samordna ett europeiskt nätverk för information om rasism och främlingsfientlighet (Raxen).

3. För att undvika dubbelarbete ska centrumet beakta verksamhet som redan genomförts av gemenskapens institutioner och andra behöriga internationella organisationer, särskilt Europarådet.

4. Centrumet ska i sin verksamhet för insamling av uppgifter om yttringar av rasism och främlingsfientlighet särskilt intressera sig för följande områden:

5. Centrumet är en egen juridisk person och ska samarbeta med organisationer i medlemsländerna eller internationella, statliga eller icke-statliga organisationer som är behöriga inom området rasism och främlingsfientlighet. Centrumet ska samordna sin verksamhet med Europarådets inom ramen för ett avtal som ska ingås mellan EU och Europarådet. De uppgifter som översänds till centrumet får endast användas för de ändamål och på de villkor som angetts av den översändande myndigheten. Dataskyddet ska motsvara det som anges i bestämmelserna i direktiv 95/46/EG. Medlemsländerna är å andra sidan inte skyldiga att tillhandahålla uppgifter som omfattas av sekretess enligt deras nationella lag.

6. Centrumets styrelse ska bestå av en oberoende person från varje medlemsland, en oberoende person som utses av Europaparlamentet, en oberoende person som utses av Europarådet och en företrädare för kommissionen. Styrelsen ska bestämma centrumets årliga verksamhetsprogram, dess budgetförslag och slutliga årsbudget, godkänna dess årsrapport om racismen och främlingsfientligheten i gemenskapen samt meddela slutsatser och rekommendationer.

7. Det verkställande organet ska övervaka centrumets arbete. Det ska bestå av styrelsens ordförande, vice ordförande och högst tre andra ledamöter ur styrelsen. Den person som utses av Europarådet och företrädaren för kommissionen ska ingå.

8. Styrelsen ska på förslag av kommissionen utse en direktör som ska ansvara för att centrumet utför sina uppgifter och ska vara centrumets laglige företrädare.

9. Centrumets personal ska lyda under samma föreskrifter som de som är tillämpliga på EU:s tjänstemän och övriga anställda.

10. Inkomsterna i centrumets budget utgörs av ett bidrag från gemenskapen (en särskild budgetpost), betalningar för utförda tjänster och eventuella ekonomiska bidrag från de organisationer med vilka centrumet samarbetar samt alla frivilliga bidrag från medlemsstaterna. Inom ramen för verksamheten kan centrumet bidra till driftskostnader, utgifter hänförliga till administration och infrastruktur, personalkostnader samt andra utgifter i enlighet med avtal som ingås med de institutioner eller organ som ingår i Raxen eller med tredje man.

11. Under det tredje året efter det att denna förordning har trätt i kraft ska kommissionen överlämna en rapport om utvecklingen av centrumets verksamhet till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, om så är lämpligt åtföljd av förslag om förändring eller utökning av centrumets uppgifter, särskilt med beaktande av hur gemenskapens befogenheter har utvecklats inom området rasism och främlingsfientlighet.

12. Förordningen upphävdes den 1 mars 2007 genom förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1035/97

3.6.1997 - 1.3.2007

-

EuT L 151, 10.6.1997

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning(EG)1652/2003

1.10.2003

-

EUT L 245, 29.09.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om verksamheten vid Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, åtföljt av förslag till ändring av rådets förordning (EG) nr 1035/97 [KOM(2003) 483 slutlig - ej offentliggjort i EGT].

I meddelandet redogörs för den externa utvärdering av centrumets verksamhet som utförts av Centre for Strategy and Evaluation Services. Syftet med utvärderingen var att få en oberoende bedömning av hur effektivt centrumet hade genomfört de mål som slogs fast i förordningen under perioden från bildandet till utgången av 2001.

Trots betydande framsteg i fråga om att få fram objektiva och tillförlitliga uppgifter är det ännu långt kvar innan målet att ge jämförbara bilder av situationen i de olika medlemsstaterna är uppnått. Uppgifterna från olika medlemsstater tycks vara otillräckliga, och därför kan man inte dra några slutsatser om hur effektiva olika åtgärder och metoder är i kampen mot rasismen.

Utvärderarna intygar att den ekonomiska förvaltningen och personalförvaltningen har varit tillfredsställande. Kommissionen å sin sida anser att den externa utvärderingen har resulterat i värdefulla synpunkter på övervakningscentrumets arbete och att den särskilt har belyst ett antal frågor som man bör ta itu med. Man påpekar att centrumet har lyckats väl med att bygga upp tillräckliga personalresurser och utrustning för sitt arbete. Det bör emellertid koncentrera sig mer på sin uppgift att samla in data och förbättra detta arbete kvalitets- och värdemässigt.

Eftersom kampen mot rasismen är en gemensam uppgift och centrumets framgång när det gäller att få fram jämförbara uppgifter är beroende av ett tätt samarbete med medlemsstaternas myndigheter, föreslår kommissionen en omarbetning av förordningen (rådets förordning (EG) nr 1035/97). Under 2004 drog kommissionen tillbaka detta förslag.

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om verksamheten vid Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet [KOM(2000) 625 slutlig - ej offentliggjort i EGT].

I denna rapport beskriver kommissionen bakgrunden till centrumets bildande och dess rättsliga ramar, redogör i detalj för de resurser i fråga om personal och budget som ställts till dess förfogande och presenterar dess verksamhetsprogram och den första periodens arbete.

Rådets beslut av den 21 december 1998 om att ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Europarådet för att, i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, inleda ett nära samarbete mellan centrumet och Europarådet [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 44, 18.2.1999].

I avtalet föreskrivs att regelbundna kontakter ska etableras mellan direktören för centrumet och Europarådets generalsekretariat, särskilt sekretariatet för Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI).

Centrumet och ECRI ska sörja för ett ömsesidigt utbyte av information och uppgifter som samlas in inom ramen för deras verksamhet, med undantag av uppgifter av konfidentiell natur. De ska ömsesidigt se till att resultaten av deras respektive arbete får största möjliga spridning.

Centrumet och ECRI ska samråda för att samordna verksamheten och se till att deras arbetsprogram kompletterar varandra. De får bedriva gemensam eller kompletterande verksamhet på områden av gemensamt intresse.

Avtalet undertecknades i Strasbourg den 12 februari 1999.

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Europarådet om att, i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, inleda ett nära samarbete mellan centrumet och Europarådet [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 44, 18.2.1999].

Senast ändrat den 08.06.2007