En färdplan för jämställdhet (2006–2010)

Denna färdplan har utarbetats för att stödja målen i jämställdhetsprogrammet. Den tar vid efter ramstrategin för 2001–2005. I färdplanen presenteras slutsatser samtidigt som nödvändiga förbättringar framhävs. En framstegsrapport planeras till 2008 och en utvärdering och ett förslag till uppföljning till 2010.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En färdplan för jämställdhet 2006–2010 [KOM(2006) 92 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I färdplanen fastställs sex prioriterade åtgärdsområden och för varje område anges mål och nyckelåtgärder för att underlätta genomförandet. Trots betydande framsteg som gjorts tack vare lagstiftningen om likabehandling och den sociala dialogen står EU fortfarande inför stora utmaningar.

Att skapa samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor och män

Att ge möjlighet att förena privatliv och yrkesliv

Att uppnå en jämn könsfördelning i beslutsfattandet

Att utrota alla former av könsrelaterat våld

Att bekämpa stereotypa könsroller

Att främja jämställdhet i tredjeländer

Nyckelåtgärder

Kommissionen bör modernisera den gällande jämställdhetslagstiftningen i EU. En omarbetning av lagstiftningen för lika möjligheter och likabehandling genomfördes 2006. Kommissionen kommer att se till att jämställdhetsaspekten integreras så mycket som möjligt i all politik, t.ex. i de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning och i den nya rationaliserade öppna samordningsmetoden, som omfattar pensioner, social integration, vård och omsorg.

De stereotypa könsrollerna bekämpas huvudsakligen genom ökad medvetenhet. Kommissionen har bl.a. för avsikt att förstärka dialogen med EU-medborgarna genom Plan D som i demokrati, dialog och debatt och portalen ”Ditt Europa”.

Inom de flesta områden har behovet av bättre statistik visat sig. Nya indikatorer och ett nytt sammansatt jämställdhetsindex kommer att underlätta jämförelser inom EU. Det är också viktigt att statistiken är könsindelad.

Det behövs mer forskning om jämställdhetsaspekten inom hälso- och sjukvård och i samband med vårdyrken och sociala yrken. Den europeiska databasen över kvinnor och män i beslutsfattande ställning ska finnas kvar. Det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling kan användas för att finansiera riktad forskning.

På internationell nivå anges i handlingsplanen från Peking, som har kommissionens stöd, att man ska förbättra möjligheterna till att samla in data om jämställdhetsaspekten i utvecklingsländerna.

Finansiering

Ett nytt europeiskt jämställdhetsinstitut med en budget på 50 miljoner euro bör spela en viktig i roll i uppföljningen av de flesta av åtgärderna.

Progressprogrammet finansierar övergripande åtgärder, eftersom jämställdhetsaspekten berör många olika politikområden. Kommissionen bör därför beakta jämställdhetsaspekten och göra en konsekvensanalys av den i arbetet med EU:s budget.

Strukturfonderna är viktiga finansiärer. Strukturfonderna gör det också möjligt att uppnå Barcelonamålen om barnomsorg och utveckling av hälsovårdsstrukturer. Den europeiska socialfonden (ESF) spelar en roll vid integreringen av kvinnorna på arbetsmarknaden, men också vid integreringen av kvinnor från tredje land inom EU och i bekämpandet av stereotypa könsroller.

Bakgrund

Det bör ges flera tillfällen att föra jämställdhetsarbetet framåt, Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007och Europeiska året för bekämpning av utslagning och fattigdom 2010, samt ministerkonferensen inom Europa–Medelhavssamarbetet 2006 om jämställdhet.

Kommissionen bör skapa ett EU-nätverk för kvinnor i beslutsfattande ställning inom näringsliv och politik och ett nätverk för jämställdhetsorgan. Den har ett nära samarbete med icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Halvtidsrapport om genomförandet av färdplanen för jämställdhet (2006-2010) [KOM(2008) 760 – Ej offentliggjort i EUT]. Denna rapport är en lägesbeskrivning efter halva tiden av uppnådda resultat sedan färdplanen 2006-2010 antogs. Två arbetsprogram har utarbetats sedan den antogs och färdplanens mål stärktes 2007 genom antagandet av jämställdhetspakten. Det övergripande genomförandet av färdplanen i övrig politik samt kommunikationsåtgärder har finansierats genom Progressprogrammet.

De viktigaste framstegen för jämställdhet har uppnåtts på områden där gemensamma kvantitativa mål för medlemsstaterna har satts upp. Sålunda har nästan samtliga områden som berörs av färdplanen gått framåt. Framstegen i medlemsstaterna har emellertid varit ojämna och det krävs insatser för att nå de mål som fastställdes för 2010. I rapporten finns flera förslag i detta syfte.

En slutlig utvärdering av effekten av dessa åtgärder bör läggas fram 2010.

Senast ändrat den 18.09.2009