Europeiska året för lika möjligheter för alla – På väg mot ett rättvist samhälle – 2007

Målet med Europeiska året för lika möjligheter för alla är att göra befolkningen medveten om fördelarna med ett rättvist och solidariskt samhälle. Kommissionen rekommenderar att man genomför upplysningskampanjer för att bekämpa diskriminerande attityder och beteenden samt för att informera folk om deras rättigheter och skyldigheter enligt lag. Europeiska året ingår i ett övergripande tillvägagångssätt som torde möjliggöra en korrekt och enhetlig tillämpning av gemenskapens juridiska ramverk i hela Europa genom att framhäva dess väsentliga principer och vinna allmänhetens aktiva stöd för lagstiftning som gäller icke-diskriminering och jämlikhet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 771/2006/EG av den 17 maj 2006 om fastställande av Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) – På väg mot ett rättvist samhälle.

SAMMANFATTNING

Trots framstegen hittills på europeisk nivå för att undanröja diskriminering och främja lika möjligheter återstår mycket att göra. All lagstiftning, hur noggrant den än utarbetats, förblir värdelös om det inte finns någon politisk vilja att omsätta den i långsiktiga insatser och om den inte har betydande stöd hos allmänheten.

Europeiska året för lika möjligheter för alla kommer att utgöra ett tillfälle att främja ett mer solidariskt samhälle. Ett mål är att försöka att göra allmänna opinionen mer medveten om de avsevärda resultat som gemenskapen uppnått vad gäller jämlikhet och icke-diskriminering. Alla berörda parter måste också engageras i arbetet om EU:s nya ramstrategi för icke-diskriminering och lika möjligheter ska leda till framsteg, även efter 2007.

SÄRSKILDA MÅL

Att göra allmänheten medveten om rätten till jämlikhet och lika möjligheter

Allmänheten måste få bättre kännedom om EU-lagstiftningen beträffande jämlikhet och lika möjligheter, som utgör unionens gemensamma värderingar och principer. Syftet med Europeiska året blir att framföra till hela befolkningen budskapet att alla, oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning har rätt till likabehandling. En viktig punkt blir att visa att begreppet "jämlikhet" inte är detsamma som "enhetlighet".

Uppmuntra till debatt om hur man kan förbättra deltagandet i samhällslivet

Man bör inleda en debatt och en dialog för att främja ett större deltagande av grupper som är offer för diskriminering, liksom en bättre balans mellan män och kvinnor.

Att ge mångfalden ett positivt mottagande

Under Europeiska året kommer man att sträva efter att människor ska bli medvetna om det positiva bidrag som alla, oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning kan tillföra samhället i dess helhet.

Att verka för ett mer solidariskt samhälle

Under Europeiska året kommer man att söka göra allmänheten medveten om vikten av att främja goda relationer mellan olika samhällsgrupper, särskilt ungdomar, och utrota stereotyper, fördomar och våld.

INNEHÅLLET I INSATSERNA, BUDGET OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR OM BIDRAG

Insatserna på såväl europeisk som på nationell nivå syftar till att uppnå de fyra ovannämnda målen och omfattar

Budgeten för Europeiska året 2007 för tiden 1 januari 2006 – 31 december 2007 är 15 miljoner euro, varav 6 miljoner avsatts för perioden fram till den 31 december 2006.

Insatser som omfattar hela EU kan få bidrag på upp till 80 % eller bli föremål för offentlig upphandling som bekostas ur EU:s allmänna budget. Insatser på lokal, regional eller nationell nivå kan samfinansieras ur EU:s allmänna budget med upp till 50 % av totalkostnaderna

GENOMFÖRANDE

Kommissionen kommer att se till att den verksamhet som finansieras under Europeiska året är enhetlig och kompletterar annan relevant verksamhet på EU-nivå (strukturfonderna, landsbygdsutveckling, utbildning, medborgarskap, grundläggande rättigheter) samt på nationell och regional nivå.

Att arbeta i partnerskap med de deltagande länderna

Deltagandet i Europeiska året är öppet för medlemsländerna, Efta-/EES-länderna, de kandidatländer som omfattas av anslutningsstrategin samt länderna på Västra Balkan enligt de villkor som fastställs i deras respektive avtal, samt för de länder som är partner i den europeiska grannskapspolitiken.

Varje medlemsland ska inrätta eller utse ett organ för genomförandet på det nationella planet, som ska ha i uppgift att dels organisera landets deltagande i Europeiska året, fastställa en nationell strategi och nationella prioriteringar, dels bland de insatser som föreslagits välja ut dem som berättigar till en gemenskapsfinansiering.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 771/2006/EG

20.6.2006

-

EUT L 146, 31.5.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 19 juni 2009 – Genomförande, resultat och övergripande bedömning av Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 [KOM(2009) 269 slutlig] – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 var en framgång när det gällde att genomföra dess mål såväl praktiskt som ekonomiskt. De deltagande länderna startade 434 projekt, som resulterade i ca 1 600 evemang, kampanjer, skrifter osv. Dessa projekt uppfyllde huvudprinciperna för genomförandet: decentralisering och balanserad behandling av alla diskrimineringsgrunder. Det övergripande angreppssättet med flera diskrimineringsgrunder stärkte samarbetet mellan berörda nationella, regionala och lokala myndigheter och innefattade det civila samhället och sociala partners. Dessuom lades större tonvikt än någonsin tidigare på diskriminering på flera grunder och jämställdhetsintegrering.

På EU-nivå genomfördes året på olika sätt. En rådgivningskommitté inrättades för att innefatta viktiga aktörer, ett forum med namnet ”Europaparlamentet för lika möjligheter för alla” anordnades för att främja dialogen med det civila samhället, tre Eurobarometerundersökningar genomfördes och en EU-täckande informations- och upplysningskampanj startades.

Framgången med året berodde i synnerhet på det politiska åtagandet på alla nivåer. Medlemsländrna avsatte avsevärda resurser till det praktiska genomförandet och många av de projekt som inleddes under året kommer att fortsätta eller upprepas. För första gången var också medlemsländerna inriktade på vissa typer av diskriminering, som de som grundar sig på ålder, rasmässig eller etnisk bakgrund och sexuell läggning. Utkast till nationella strategier gjordes för att ta upp de senast identifierade problemen, vilket också ledde till ett utökat samarbete med det civila samhället.

På EU-nivå ledde året till att rådet antog en resolution om uppföljning av det och till ett antal åtgärder från rådet, som ett förslag till direktiv om lika behandling, ett meddelande om icke-diskriminering och lika möjligheter, ett beslut om att inrätta en expertgrupp för ickediskriminering, samt ett arbetsdokument om integrationen av romer. Kommissionen kommer att fortsätta att utveckla åtgärder mot diskrminering, i synnerhet genom att ytterligare studera situationen i EU, vidta åtgärder mot överträdelser och identifiera nya lösningar, särskilt för integrationen av romer.

Senast ändrat den 04.12.2009