Mediekunskap i den digitala miljön

Mediekunskap är en viktig utmaning för Europeiska kommissionen då det bidrar till att förse Europas invånare med verktyg för att bättre förstå den digitala miljön, som i allt större utsträckning dominerar det europeiska samhället.

RÄTTSAKT

Kommissionens rekommendation 2009/625/EG av den 20 augusti 2009 om mediekunskap i den digitala miljön för en mer konkurrenskraftig audiovisuell industri och innehållsindustri och ett kunskapssamhälle för alla.

SAMMANFATTNING

Rekommendationen syftar till att öka mediekunskaperna i den digitala miljön för att skapa en mer konkurrenskraftig, kunskapsbaserad ekonomi och ett informationssamhälle för alla.

Definition

Mediekunskap definieras som förmågan att tillgodogöra sig mediet och förstå, samt kritiskt utvärdera, olika aspekter av mediet och dess innehåll. Mediekunskap innefattar även förmågan att kommunicera i olika sammanhang.

Hinder

Det finns fortfarande många hinder för utvecklingen av mediekunskapen på europeisk nivå. Medlemsstaterna saknar fortfarande en gemensam vision på området. Dessutom är det svårare att gynna europeiska nätverk på grund av den bristande synligheten på nationella, regionala och lokala initiativ på området. I och med detta finns det för tillfället ingen samordning mellan intressenterna.

Utmaningar

Mediekunskap underlättar för Europas invånare att bättre förstå och analysera mediebudskapen och -informationen de ställs inför så att de kan spela sin medborgarroll fullt ut.

Det kan även bidra till att skydda mediernas mångfald och oberoende. Det möjliggör för olika sociala grupper att uttrycka olika åsikter och ökar chanserna till tolerans och dialog.

Mediekunskap spelar även en viktig roll i att förstärka medvetandet om Europas audiovisuella arv och kulturella identiteter. Det bidrar till och med till att öka kunskapen om, och intresset för, samtida, europeiska, kulturella verk.

Ställd inför dessa utmaningar föreslår Europeiska kommissionen att forskningsprojekt i mediekunskap uppmuntras inom ramarna för befintliga program.

Rekommenderade åtgärder

Medlemsstaterna anmodas att utveckla och implementera gemensamma regelverk som leder till antagandet av ett antal gemensamma principer angående de europeiska medierna.

Det är viktigt att främja och finansiera forskning, studier och projekt kring de olika aspekterna och dimensionerna av mediekunskap i den digitala miljön.

Medlemsstaterna uppmuntras även att organisera debatter på konferenser och i offentliga sammanhang med inriktning på inkluderingen av mediekunskap i läroplanen samt som en del av grundförutsättningarna för livslångt lärande.

Medlemsstaterna bör även införa nationella kampanjer för att öka den offentliga medvetenheten om kulturarvet samt utbildningar för att öka medvetenheten om riskerna som följer på att hantera personuppgifter via informations- och kommunikationsnätverk.

Dessutom anmodas mediebranschen att komma med förslag på verktyg för att öka mediekunskapen, såsom

Bakgrund

Kommissionens meddelande från december 2007 angående ”En europeisk strategi för mediekunskap i den digitala miljön” betonar vikten av mediekunskap i relation till kommersiell kommunikation, audiovisuella verk och digitalt material. Bättre mediekunskaper skulle bidra till att nå de mål som EU satte upp i Lissabon och i i2010-initiativet.

Senast ändrat den 28.11.2009