Kommittéernas roll i Europeiska kommissionens genomförandebefogenheter

Innan Europeiska kommissionen antar en genomförandeakt ska den samråda med en kommitté, bestående av företrädare för varje EU-land, med anledning av utkastet till sitt förslag.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

SAMMANFATTNING

Innan Europeiska kommissionen antar en genomförandeakt ska den samråda med en kommitté, bestående av företrädare för varje EU-land, med anledning av utkastet till sitt förslag.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen fastställs regler för vilken kontroll EU-länderna har över utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - EUF-fördraget). Denna kontroll utförs genom vad som på EU-jargong kallas ”kommittéförfarande”, vilket innebär att kommissionen ska lägga fram varje utkast till genomförandeakt för kommittén, som består av representanter för EU-länderna och har kommissionen som ordförande.

Enligt kommissionens senaste rapport om utveckling med avseende på kommittésystemet finns det ungefär 300 kommittéer som täcker nästan alla unionens befogenheter (särskilt jordbruk, miljö, transport, hälsa och konsumenter, osv). Under 2013 antog kommissionen fler än 1 700 genomförandeakter.

HUVUDPUNKTER

I denna förordning fastställs två förfaranden gällande kontrollen av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (tilldelade av lagstiftaren):

Granskningsförfarandet: används främst vid: i) åtgärder med allmän räckvidd, ii) åtgärder inom vissa politikområden (till exempel jordbruk, fiskeri, miljö, hälsa, handel och beskattning).

Kommissionens genomförandeakt ska få stöd av en kvalificerad majoritet (ett viktat omröstningssystem då 16 av 28 EU-länder ska rösta för förslaget och dessa röster ska representera minst 65 % av EU:s befolkning) i kommittén. Om kommittén avger ett negativt yttrande får kommissionen vidarebefordra utkastet av akten till en omprövningskommitté beträffande om granskningen av åtgärden bör fortsätta eller om texten ska ändras. Om utfallet från diskussionerna inom kommittén är ”inget yttrande” får kommissionen anta utkastet, på särskilda villkor.

Det rådgivande förfarandet: tillämpas i allmänhet i alla andra genomförandeåtgärder (t.ex. individuella åtgärder inom kulturområdet). Kommissionen ska ta yttersta hänsyn till kommitténs yttrande som antas med enkel majoritet (majoriteten av de som röstar).

Europaparlamentets och rådets rätt till kontroll: När den grundläggande rättsakten har antagits inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet (det vanligaste beslutsförfarandet som täcker de flesta politikområden och varvid Europaparlamentet och rådet är likvärdiga), får Europaparlamentet och rådet vid varje tidpunkt underrätta kommissionen om att de anser den föreslagna genomförandeakten gå utöver kommissionens genomförandebefogenheter. Kommissionen ska då se över utkastet till akten och besluta att gå vidare med, ändra eller dra tillbaka akten.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 1 mars 2011.

BAKGRUND

Artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tilldelar kommissionen befogenhet att anta genomförandeåtgärder av en rättsakt när det krävs enhetliga villkor för genomförandet. Kommissionen ska uttryckligen tilldelas genomförandebefogenheter genom den grundläggande akten.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats för kommittéförfarande.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 182/2011

1.3.2011

-

EUT L 55, 28.2.2011, s. 13-20

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen om kommittéernas arbete under 2013 (COM(2014) 572 final, 16.9.2014).

Senast ändrat 20.01.2015