De internationella avtalen och EU:s yttre befogenheter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

Artikel 4 i EUF-fördraget

Artikel 207 i EUF-fördraget

Artikel 216 i EUF-fördraget

VILKET SYFTE HAR ARTIKLARNA?

I artiklarna fastställs EU:s rättsliga befogenheter att förhandla om och ingå internationella avtal och dess exklusiva eller delade befogenhet att sluta sådana avtal.

VIKTIGA PUNKTER

De internationella avtalen (konventioner, fördrag)

EU:s yttre befogenheter

Exklusiva befogenheter och delade befogenheter

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Första delen – Principerna – Avdelning I – Unionens befogenhetskategorier och befogenhetsområden – Artikel 3 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 51).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Första delen – Principerna – Avdelning I – Unionens befogenhetskategorier och befogenhetsområden – Artikel 4 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 51).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Femte delen – Unionens yttre åtgärder – Avdelning II – Den gemensamma handelspolitiken – Artikel 207 (f.d. artikel 133 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 140).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Femte delen – Unionens yttre åtgärder – Avdelning V – Internationella avtal – Artikel 216 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 144).

Senast ändrat 08.04.2020