Lissabonfördraget

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

VILKET SYFTE HAR FÖRDRAGET?

VIKTIGA PUNKTER

Institutionella ändringar

Europaparlamentet

Europeiska rådet

Detta består av stats- och regeringschefer och gör EU mer konsekvent och samstämmigt. Det är formellt erkänt som en EU-institution som fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Genom en majoritetsomröstning väljer Europeiska rådet sin ordförande för en 30 månaders mandatperiod som kan förnyas en gång, vilket ersätter det tidigare roterande ordförandeskapet på sex månader.

Rådet

Rådet tillämpar nya regler för majoritetsröstning när det godkänner lagstiftning. För att säkra en majoritet krävs minst 55 % av EU-länderna, som företräder minst 65 % av EU:s befolkning. För att blockera ett förslag måste minst fyra länder vara emot det.

Rådet håller offentliga sammanträden där det diskuterar och röstar om förslag till lagstiftning.

Europeiska kommissionen

Kommissionens ordförande

Europeiska unionens domstol

Denna har behörighet när det gäller EU:s samtliga politikområden, utom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Europeiska centralbanken (ECB)

ECB är nu formellt erkänd som en EU-institution, eftersom den nämns i artikel 13 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Genom fördraget

Andra ändringar

EU:s politik

Den tidigare pelarstrukturen ersätts av en ny befogenhetsfördelning:

Förstärkning av demokratin

Genom fördraget

EU-utträde

I Lissabonfördraget inkluderas för första gången ett formellt förfarande som ska tillämpas när ett EU-land vill lämna EU (artikel 50 i EU-fördraget – se sammanfattningen om artikel 50-förhandlingar med Förenade kungariket (1)).

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRDRAGET FÖR?

Det undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009.

BAKGRUND

Lissabonfördraget är till stor del inspirerat av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa. Denna konstitution var tänkt att ersätta EU:s grundfördrag med en enda text. Den undertecknades i Rom den 29 oktober 2004. För att träda i kraft måste den emellertid ratificeras av alla (dåvarande) 27 EU-länder (17 ratificerade). Den förkastades emellertid i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna 2005.

Lissabonfördraget ändrar i stället dessa fördrag, på samma sätt som Amsterdamfördraget och Nicefördraget gjorde. Där ingår de flesta av de institutionella och politiska reformer som först föreslogs i fördraget om en konstitution.

VIKTIGA BEGREPP

Demokratisk jämlikhet: EU måste respektera principen om jämlikhet mellan sina medborgare, som ska få lika uppmärksamhet från unionens institutioner, organ och byråer (artikel 9 i EU-fördraget).
Representativ demokrati: EU-medborgarna representeras direkt på EU-nivå av Europaparlamentet.
Deltagandedemokrati: EU-medborgarna har rätt att delta i EU:s beslut och samspela med EU-institutionerna, t.ex. i form av dialoger med hjälp av civilsamhällesorganisationer där de är medlemmar.

HUVUDDOKUMENT

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 (EUT C 306, 17.12.2007, s. 1).

Senast ändrat 15.12.2017(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).