Lagstiftningsförfaranden

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 289 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

VILKET SYFTE HAR ARTIKEL 289 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT?

Den reformerar EU:s tidigare beslutsprocess, vilket stärker dess förmåga att fatta beslut och vidta åtgärder.

VIKTIGA PUNKTER

Artikel 289 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) berör två typer av lagstiftningsförfarande:

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Särskilda lagstiftningsförfaranden

Särskilda lagstiftningsförfaranden, som namnet antyder, är undantagna från det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Dessa används inom vissa känsligare politikområden. Till skillnad från vad som är fallet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ger EUF inte en exakt beskrivning av särskilda lagstiftningsförfaranden. Bestämmelserna för dessa definieras därför från fall till fall, i de fördragsartiklar som fastställer villkoren för deras genomförande.

I särskilda lagstiftningsförfaranden är rådet i praktiken den enda lagstiftaren. Europaparlamentet är endast delaktigt i förfarandet. Dess roll är således, beroende på fallet, begränsad till att hålla samråd (såsom enligt artikel 89 i EUF-fördraget om gränsöverskridande polisverksamhet) eller att ge sitt samtycke (såsom enligt artikel 86 i EUF-fördraget om Europeiska åklagarmyndigheten).

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen: Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I: Institutionella bestämmelser – Kapitel 2: Unionens rättsakter, förfaranden för antagande och andra bestämmelser – Avsnitt 1: Unionens rättsakter (Artikel 289) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 172)

Senast ändrat 11.10.2017