Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 18 i fördraget om Europeiska unionen

Artikel 36 i fördraget om Europeiska unionen

VAD GÖR UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK?

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) ansvarar för att samordna och genomföra EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Den höga representanten är samtidigt en av Europeiska kommissionens vice ordförande och säkerställer i den rollen att EU:s övergripande yttre åtgärder är konsekventa.

VIKTIGA PUNKTER

Utnämning

Ansvarsområden

Europeiska utrikestjänsten

BAKGRUND

Den höga representantens ställning grundar sig på artiklarna 18 och 27 i fördraget om Europeiska unionen. Befattningen skapades genom Amsterdamfördraget 1999, även om ansvaret för utrikespolitiska frågor då delades med EU:s kommissionär för yttre förbindelser. Genom Lissabonfördraget utökades den höga representantens ansvarsområden 2009, och innehavaren av ämbetet blev också vice ordförande för kommissionen, så att den höga representanten bättre skulle kunna företräda EU i dess utrikespolitiska arbete.

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning III – Institutionella bestämmelser – Artikel 18 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 26).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning V – Allmänna bestämmelser om unionens yttre åtgärder och särskilda bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – Kapitel 2 – Särskilda bestämmelser om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – Avsnitt 1 – Gemensamma bestämmelser – Artikel 36 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 35).

Senast ändrat 09.01.2020