Europeiska rådet

INLEDNING

Lissabonfördraget klargör Europeiska unionens institutionella arkitektur. Det erkänner, till sist, Europeiska rådets status som institution. Detta erkännande har skett gradvis. De första toppmötena mellan stats- och regeringschefer ur vilka Europeiska rådet uppkom hölls informellt sedan 1961. 1974 blev dessa möten regelbundna och tog namnet europeiska rådet. Den Europeiska enhetsakten och Maastrichtfördraget har bit för bit preciserat Europeiska rådets beskaffenhet.

Lissabonfördraget markerar sålunda en viktig etapp då det klargör och helt erkänner Europeiska rådets roll och funktioner inom EU. Utöver detta förändrar det sammansättningen av Europeiska rådet, som numera leds av en permanent ordförande.

ROLL

Lissabonfördraget skriver in Europeiska rådet bland EU:s institutioner. Rådet har rollen att ge politiska impulser. Det har ingen lagstiftande funktion. Det definierar prioriteringar i den europeiska integrationen och visar vilka riktningar den europeiska politiken bör ta. Europeiska rådet definierar sålunda ett kalendarium och konkreta mål för Europeiska unionens råd, för kommissionen och för Europaparlamentet.

Europeiska rådets centrala roll inom EU uttrycks också genom dess befogenheter att nominera. Det föreslår en kandidat till posten som ordförande i Europeiska kommissionen och utser unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Det skall också numera utse sin ordförande.

SAMMANSÄTTNING

Europeiska rådet består av stats- eller regeringschefer från medlemsstaterna, av Europeiska rådets ordförande och av kommissionens ordförande. Enligt dagordningen, så kan medlemmarna i Europeiska rådet välja att var och en assisteras av en minister och, när det gäller kommissionens ordförande, av en kommissionär. EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik deltar också i arbetet.

FUNKTIONSSÄTT

Innan Lissabonfördraget trädde i kraft, så fastställde EU-fördraget att Europeiska rådet skulle mötas minst två gånger om året. I praktiken, så äger ett Europaråd rum i slutet av varje ordförandeperiod, i juni och december; två ytterligare råd organiseras också i mars och i juni. Lissabonfördraget bekräftar denna praxis och klargör att Europeiska rådet skall mötas två gånger var sjätte månad, och sammankallas av ordföranden. I tillägg, så kan ordföranden, då situationen kräver det, kalla till ett extra möte av Europeiska rådet.

EUROPEISKA RÅDETS ORDFÖRANDE

Skapandet av posten som ordförande i Europeiska rådet utgör en viktig innovation i Lissabonfördraget. Denne är vald av Europeiska rådet genom kvalificerad majoritet för en mandatperiod på två och ett halvt år som kan förnyas en gång. Europeiska rådet kan också avbryta mandatet enligt samma förfarande i händelse av förhinder och allvarlig förseelse. Lissabonfördraget understryker att ordföranden inte får inneha ett nationellt mandat, men utesluter inte en möjlig kompatibilitet med ett mandat inom en annan EU-institution.

Ordförandens huvudsakliga roll är att förbättra sammanhang och effektivitet för arbete som utförs inom Europeiska rådet. Han tar sålunda hand om funktioner som tidigare innehades av det växlande ordförandeskapet i EU, som:

Ordföranden ska också lägga fram en rapport för Europaparlamentet efter varje möte i Europeiska rådet.

Till sist, så innehar ordföranden för Europeiska rådet en diplomatisk funktion i och med att han ger ökad visibilitet till Europa. Han utöver denna senaste funktion utan att för den skull hindra befogenheterna hos unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

SAMMANFATTANDE TABELL

Artiklar

Ämne

EU-fördraget

15

Europeiska rådet – roll och sammansättning; Europeiska rådets ordförande – utnämnande och befogenheter

Fördraget om EU:s funktionssätt

235 och 236

Europeiska rådet – funktionssätt och befogenheter

Senast ändrat den 29.12.2009