Europeiska kommissionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen

Artikel 18 i fördraget om Europeiska unionen

Artikel 244 i fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF) – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 245 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 246 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 247 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 248 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 249 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 250 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

VILKET SYFTE HAR DESSA FÖRDRAGSARTIKLAR?

De fastställer den roll, sammansättning, befogenheter, utnämningsförfaranden och det funktionssätt som gäller för Europeiska kommissionen, EU:s verkställande organ.

VIKTIGA PUNKTER

Roll

1. Föreslår nya lagar – kommissionen är den enda EU-institution som formellt kan föreslå lagar som antas av Europaparlamentet och rådet.

2. Hanterar EU:s politik och fördelar EU-finansiering – kommissionen upprättar utgiftsprioriteringar tillsammans med rådet och parlamentet, samt utarbetar och verkställer den årliga budgeten.

3. Verkställer EU-lagstiftning – tillsammans med EU-domstolen säkerställer kommissionen att EU-lagstiftning tillämpas korrekt i alla EU-länder.

4. Representerar EU internationellt – talar på uppdrag av alla EU-länder i internationella organ (såsom Världshandelsorganisationen – WTO).

Sammansättning

Ordförande

Utnämning

Sammanfattande tabell

Fördraget om Europeiska unionen

17

Kommissionen – roll och sammansättning, kommissionens ordförande – utnämning och befogenheter

Fördraget om Europeiska unionen

18

Utnämning av, och befogenheter som tillfaller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande.

Fördraget om EU:s funktionssätt

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Kommissionens funktionssätt

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning III – Institutionella bestämmelser – Artiklar 17 och 18 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 26).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 4 – Kommissionen – Artiklar 244, 245, 246, 247, 248, 249 och 250 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 155).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europeiska rådets beslut 2013/272/EU av den 22 maj 2013 om antalet ledamöter i Europeiska kommissionen (EUT L 165, 18.6.2013, s. 98).

Senast ändrat 11.10.2017