Plan D som i demokrati, dialog och debatt

Den 13 oktober 2005 lanserade Europeiska kommissionen sin plan D som i demokrati, dialog och debatt som underlag för en debatt om EU:s framtid. Syftet med plan D är att främja kommunikation och debatt om EU:s verksamhet genom att lyssna på medborgarna.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Kommissionens bidrag under och efter perioden av eftertanke: Plan D som i demokrati, dialog och debatt [KOM(2005) 494 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionens plan D som i demokrati, dialog och debatt inleder en process för en bredare debatt mellan EU-institutionerna och medborgarna om EU:s framtid.

Mål

En debatt om EU:s framtid bör ta hänsyn till medborgarnas behov och förväntningar så att människorna har fortsatt förtroende för den representativa demokratin och engagerar sig i den. Plan D handlar därför om dialog och debatt och om att lyssna på medborgarnas behov och förväntningar. Den handlar också om att uppmuntra till kommunikation om EU:s verksamhet. Man vill då rikta in sig på bestämda målgrupper (t.ex. ungdomar) och utnyttja massmedierna, såsom TV och Internet. Internet kan användas som ett interaktivt forum för politisk debatt. Kommissionen kommer att lägga fram en särskild Eurobarometerundersökning om EU:s framtid för att lära sig av de frågor som medborgarna tar upp.

Plan D bör leda till ett nytt samförstånd om Europaprojektet och i främsta rummet

Nationella debatter om EU:s framtid

I de nationella debatterna vill man undersöka och diskutera vilket mervärde och vilka fördelar medborgarna har av konkreta EU-mål och EU-projekt.

Kommissionen understryker att den vill hjälpa medlemsstaterna att ordna evenemang som syftar till att öka medborgarnas deltagande i dessa debatter i hela Europa. Det är därför oerhört viktigt att man inleder samarbete med andra EU-institutioner och EU-organ samt nationella, regionala och lokala folkvalda församlingar.

Initiativ för att öka dialogen, den offentliga debatten och medborgarnas deltagande

I Plan D föreslås 13 särskilda EU-initiativ för att öka och stimulera dialogen, den offentliga debatten och medborgarnas deltagande. Kommissionen kommer att spela en betydande roll i dessa initiativ i samarbete med andra EU-institutioner och EU-organ.

I dessa särskilda EU-åtgärder ingår besök av kommissionärerna i medlemsstater och nationella parlament, stöd till medborgarprojekt, en strävan efter öppnare rådsmöten, skapandet av ett nätverk av europeiska goodwillambassadörer för att höja profilen på EU-debatten samt stöd till projekt som ökar röstdeltagandet.

Synpunkter

Resultaten av de nationella debatterna kommer att samlas in under 2006 så att medborgarnas deltagande kan ha ett direkt inflytande på EU:s politiska agenda. Resultaten kommer att presenteras i form av slutsatser och en övergripande sammanfattning av resultaten. Dessutom kommer en europeisk konferens om EU:s framtid att ordnas den 9 maj 2006.

Bakgrund

Efter det att de franska och nederländska väljarna hade förkastat den europeiska konstitutionen i juni 2005 ville stats- och regeringscheferna införa en period av eftertanke då medlemsstaterna kunde inleda nationella debatter om EU:s framtid. Plan D försöker underlätta den nationella debatten genom att skapa en ram för dialog och debatt.

Plan D kommer att genomföras tillsammans med den handlingsplan (FR) (pdf) som kommissionen antog den 20 juli 2005 för att förbättra kommunikationen om EU:s framtid.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Åtgärdsplanen av den 20 juli 2005 för att förbättra kommunikationen om Europa [SEK(2005) 985 - Ej offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 22.01.2007