Brexitjusteringsreserven

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 om inrättande av brexitjusteringsreserven

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen

VIKTIGA PUNKTER

Reserven ger stöd till nationella åtgärder som införts mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2023

Fondens budget uppgår till 5 470 435 000 euro (löpande priser) och kommer att betalas ut i två tilldelningsomgångar. Den första omgången (80 %) kommer att aktiveras i form av förfinansiering, som betalas i tre delbetalningar, den första på cirka 1,7 miljarder euro 2021, och därefter på 1,3 miljarder euro fram till april 2022 och 1,3 miljarder euro fram till april 2023. Det återstående beloppet på 1,1 miljarder euro kommer att betalas ut 2025 för att ersätta de stödberättigande kostnader som medlemsstaterna faktiskt ådragit sig och betalat i samband med genomförandet av stödberättigande åtgärder.

Ändringsförordning (EU) 2023/435 gör det möjligt att på vissa villkor begära överföring till faciliteten för återhämtning och resiliens för att hantera energikrisen till följd av effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Kriterierna för stödberättigande omfattar bland annat åtgärder för

Tilldelningen av medel baseras på den metod som anges i bilaga I:

Medlemsstater som är i hög grad beroende av fisket måste rikta en specifik procentandel av sitt nationella anslag till småskaligt kustfiske och lokala och regionala samhällen som är beroende av fiskeverksamhet.

I reglerna för ekonomisk förvaltning anges följande:

För förvaltnings- och kontrollregler krävs följande:

Enligt informations- och kommunikationsreglerna ansvarar medlemsstaterna och deras regionala och lokala myndigheter för att informera allmänheten om EU-finansieringens resultat och effekter.

Utvärderings- och rapporteringsåtgärder kräver att kommissionen

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har gällt sedan den 9 oktober 2021.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Budgetåtaganden. Reservation av anslag för efterföljande utgifter.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 av den 6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven (EUT L 357, 8.10.2021, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2021/1755 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Senast ändrat 15.03.2023