Bedömning av miljömässigt hållbara investeringar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Handlingsplan för hållbar tillväxt

”Taxonomiförordningen” är en av flera åtgärder som ska bidra till att uppnå de tre målen i handlingsplanen, nämligen:

Kriterier

I förordningen fastställs följande kriterier som EU och medlemsstaterna ska använda för att avgöra om en ekonomisk verksamhet är miljömässigt hållbar:

Miljömål

I förordningen anges följande miljömål:

I förordningen fastställs de villkor som en ekonomisk verksamhet måste uppfylla för att anses bidra väsentligt till eller inte orsaka betydande skada för miljömålen.

Förteckning över verksamheter

Enligt förordningen ska kommissionen upprätta en förteckning över miljömässigt hållbara verksamheter genom att fastställa tekniska granskningskriterier för varje miljömål. De här kriterierna fastställs genom delegerade akter.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 12 juli 2020.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Den europeiska gröna given (COM(2019) 640 final, 11.12.2019).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2019/2088 har lagt till i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2089 av den 27 november 2019 om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller EU-referensvärden för klimatomställning, EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet och hållbarhetsrelaterade upplysningar för referensvärden (EUT L 317, 9.12.2019, s. 17).

Meddelande från kommissionen – Riktlinjer för icke-finansiell rapportering:Tillägg avseende rapportering av klimatrelaterad information (EUT C 209, 20.6.2019, s. 1).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (EUT L 328, 21.12.2018, s. 82).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 10.08.2022