Handelsavtal mellan EU och Schweiz

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

Förordning (EEG) nr 2840/72 om ingåendet av ett avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Mål

De främsta målen med avtalet är att

Avskaffande av tariffära och icke-tariffära åtgärder

Konkurrensregler

Båda parter är skyldiga att respektera vissa regler för konkurrens som förbjuder missbruk av dominerande ställning, karteller och monopol samt regler om statligt stöd.

Gemensam kommitté

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté med medlemmar från båda parter. Kommittén

SEDAN NÄR GÄLLER AVTALET?

Avtalet trädde i kraft den 1 januari 1973. Ett antal protokoll har därefter bifogats avtalet.

BAKGRUND

De politiska förbindelserna mellan EU och Schweiz styrs av över 100 ”bilaterala” avtal som omfattar en rad olika aspekter, däribland forskning och innovation, Schengenområdet, asylpolitiken och ömsesidigt erkännande.

Mer information finns här:

VIKTIGA DOKUMENT

Avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz (EGT L 300, 31.12.1972, s. 189).

Fortlöpande ändringar av avtalet har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Rådets förordning (EEG) nr 2840/72 av den 19 december 1972 om ingåendet av ett avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz och antagandet av bestämmelser för genomförandet av detta och om ingåendet av ett tilläggsavtal om giltigheten för Liechtenstein av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz av den 22 juli 1972 (EGT L 300, 31.12.1972, s. 188).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz (EUT L 53, 27.2.2008, s. 5).

Avtal mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 52).

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 19).

Se den konsoliderade versionen.

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande I samband med bedömning av överensstämmelse (EGT L 114, 30.4.2002, s. 369).

Se den konsoliderade versionen.

Ramavtal för vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet (EGT L 313, 22.11.1985, s. 6).

Senast ändrat 10.09.2020