Minimikrav för återanvändning av vatten

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2020/741 om minimikrav för återanvändning av vatten

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

I förordningen fastställs minimikrav för vattenkvalitet och övervakning samt bestämmelser om riskhantering, för en säker användning av återvunnet vatten inom ramen för en integrerad vattenförvaltning.

Det bygger på två meddelanden från Europeiska kommissionen:

Tillämpningsområde

Kvaliteten på återvunnet vatten

Operatören av en återvinningsanläggning måste säkerställa att återvunnet vatten avsett för bevattning inom jordbruket uppfyller följande:

Riskhantering

Skyldigheter som rör tillstånd

Kontroller av efterlevnaden

Insyn och informationsutbyte

Riktlinjer

Kommissionen har offentliggjort riktlinjer för att hjälpa medlemsstaterna och berörda parter att tillämpa reglerna om återanvändning av vatten. Riktlinjerna kompletteras med flera praktiska exempel för att underlätta tillämpningen av reglerna.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 26 juni 2023.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvändning av vatten (EUT L 177, 5.6.2020, s. 32).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens tillkännagivande Riktlinjer till stöd för tillämpningen av förordning (EU) 2020/741 om minimikrav för återanvändning av vatten 2022/C 298/01 (EUT C 298, 5.8.2022, s. 1).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015) 614 final, 2.12.2015).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Strategi för att skydda Europas vattenresurser (COM(2012) 673 final, 14.11.2012).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen (KOM(2007) 414 slutlig, 18.7.2007).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 226, 25.6.2004, s. 3).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 852/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EUT L 135, 30.5.1991, s. 40).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 30.08.2022