Europeiska atomenergigemenskapen – säkerhetsklasser och säkerhetsåtgärder för information

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (Euratom) nr 3 om genomförandet av artikel 24 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Säkerhetsåtgärder och anvisningar om hur de ska tillämpas utfärdas av

En säkerhetsbyrå inrättas av Europeiska kommissionen för att

En säkerhetstjänsteman utses i varje EU-institution, kommitté eller tjänst där ECI-dokument utarbetas eller förvaras och ansvarar för att

Klasser, tillstånd och personkontroll

Fysiskt skydd av ECI-dokument

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 15 november 1958.

BAKGRUND

Se även:

VIKTIGA BEGREPP

Nyttighetsmodell: en registrerad rättighet som ger innehavaren ensamrätt att utnyttja en teknisk uppfinning i utbyte mot offentliggörande av uppfinningens funktion och som endast beviljas under en begränsad period.

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (Euratom) nr 3 om genomförandet av artikel 24 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 406).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen – Avdelning II – Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet – Kapitel 2 – Informationsspridning – Avsnitt 3 – Säkerhetsbestämmelser – Artikel 24 (EUT C 203, 7.6.2016, s. 15).

Konsoliderad version av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen – Avdelning II – Bestämmelser för att främja framsteg på kärnenergiområdet – Kapitel 2 – Informationsspridning – Avsnitt 3 – Säkerhetsbestämmelser – Artikel 25 (EUT C 203, 7.6.2016, s. 16).

Senast ändrat 15.05.2020