Provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halterna av vissa beståndsdelar i livsmedel

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2017/644 om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel

Förordning (EU) 2015/705 om provtagningsmetoder och prestandakriterier för analysmetoderna vid offentlig kontroll av halten av erukasyra i livsmedel

Förordning (EG) nr 333/2007 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halterna av spårämnen och främmande ämnen från bearbetningen i livsmedel

Förordning (EG) nr 401/2006 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGARNA?

De fastställer provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halterna av främmande ämnen i livsmedel.

VIKTIGA PUNKTER

Främmande ämnen är ämnen som förekommer i livsmedel till följd av de olika leden i dess produktion, förpackning, transport och lagring eller från miljön. Eftersom kontaminering i allmänhet har en negativ inverkan på livsmedelskvaliteten och innebär en risk för människors hälsa har EU vidtagit åtgärder för att minimera de främmande ämnena i livsmedel. Gränsvärden fastställs för de främmande ämnen i livsmedel som utgör störst risk för EU:s konsumenter.

De fyra förordningarna hänvisar till förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll (artikel 11.4 om provtagnings- och analysmetoder). Denna förordning har sedan dess upphävts och ersatts av förordning (EU) 2017/625 (se sammanfattning), där artikel 34 behandlar provtagnings- och analysmetoder.

Förordning (EU) 2017/644

Dioxiner och dioxinlika föreningar är långlivade miljöföroreningar, främst mindre biprodukter från förbränning eller industriella processer. PCB användes vid tillverkning av elektrisk utrustning, bläck, lim, flamskyddsmedel och färg. De är mycket långlivade och fettlösliga, vilket förklarar varför PCB fortfarande finns kvar och kan anrikas i animaliskt fett och längs livsmedelskedjan.

Förordning (EU) 2015/705

Erukasyra är en normal beståndsdel i vissa fröoljor som har visat sig ha skadliga effekter på hälsan om den konsumeras i stora mängder.

Förordning (EG) nr 333/2007

Bly, kadmium, kvicksilver, perklorat, tenn, 3-MCPD, 3-MCPD-fettsyraestrar, glycidylfettsyraestrar, akrylamid, bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten (PAH) förekommer i livsmedel till följd av miljöföroreningar och migration från förpackningar, och kan även komma in i livsmedelskedjan under bearbetningen och bioackumuleras i mänsklig vävnad.

Bly, kadmium, kvicksilver och perklorat förekommer främst i livsmedel till följd av miljöföroreningar och industriella processer. Tenn förekommer i livsmedelskonserver genom migration av tenn från konservburken till livsmedlet.

3-MCPD-fettsyraestrar och glycidylfettsyraestrar påträffas i raffinerade vegetabiliska oljor och i livsmedel som innehåller dessa oljor, och påverkar njurarna och fertiliteten hos män om de säkra mängderna överskrids.

Akrylamid bildas i kolhydratrika livsmedel vid bakning, rostning, grillning, fritering och stekning. Bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten uppstår på grund av ofullständig förbränning av organiskt material och finns i många livsmedel, särskilt grillat kött.

Förordning (EG) nr 401/2006

Mykotoxiner är giftiga ämnen som skapas av svampar och kan kontaminera livsmedel och foder i alla led i livsmedelskedjan. Vissa mykotoxiner kan ha cancerframkallande effekter (på levern och njurarna).

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGARNA FÖR?

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA DOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) 2017/644 av den 5 april 2017 om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 589/2014 (EUT L 92, 6.4.2017, s. 9).

Kommissionens förordning (EU) 2015/705 av den 30 april 2015 om provtagningsmetoder och prestandakriterier för analysmetoderna vid offentlig kontroll av halten av erukasyra i livsmedel och om upphävande av kommissionens direktiv 80/891/EEG (EUT L 113, 1.5.2015, s. 29).

Kommissionens förordning (EG) nr 333/2007 av den 28 mars 2007 om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halterna av spårämnen och främmande ämnen från bearbetningen i livsmedel (EUT L 88, 29.3.2007, s. 29).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 333/2007 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Kommissionens förordning (EG) nr 401/2006 av den 23 februari 2006 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av mykotoxiner i livsmedel (EUT L 70, 9.3.2006, s. 12).

Se den konsoliderade versionen.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2093 av den 29 november 2019 om ändring av förordning (EG) nr 333/2007 vad gäller analys av fettsyraestrar av 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) och glycidylfettsyraestrar, perklorat och akrylamid (EUT L 317, 9.12.2019, s. 96).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 08.05.2020