Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet

Beslut 88/540/EEG om ingående av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

VILKET SYFTE HAR KONVENTIONEN OCH BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

Som ett allmänt åtagande måste parterna vidta lämpliga åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön mot skadeeffekter till följd av eller som kan bli en följd av mänsklig verksamhet som förändrar eller kan tänkas förändra ozonskiktet. Parterna ska särskilt, på grundval av relevanta vetenskapliga och tekniska hänsynstaganden, göra följande:

Parterna ska samarbeta i fråga om forskning om och vetenskapliga bedömningar av ozonskiktet, antingen direkt eller genom behöriga internationella organ. Forskningen och bedömningarna ska inriktas på

Utöver detta måste parterna

Parternas konferens (där alla länder som undertecknat konventionen företräds och har rösträtt)

Efter det att konventionen har varit i kraft i fyra år kan en part meddela sin avsikt att lämna konventionen. Detta träder i kraft ett år senare.

VILKEN PERIOD GÄLLER KONVENTIONEN OCH BESLUTET FÖR?

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Ozonskiktet: ozonskiktet i atmosfären ovanför atmosfärens gränsskikt.
Part: ett land som har ratificerat konventionen.

HUVUDDOKUMENT

Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet (EGT L 297, 31.10.1988, s. 10).

Rådets beslut 88/540/EEG av den 14 oktober 1988 om ingående av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EGT L 297, 31.10.1988, s. 8).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EUT L 286, 31.10.2009, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1005/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet – Europeiska ekonomiska gemenskapens förklaring (EGT L 297, 31.10.1988, s. 21).

Rådets beslut 82/795/EEG av den 15 november 1982 om konsolidering av säkerhetsåtgärderna rörande klorfluorkarboner i miljön (EGT L 329, 25.11.1982, s. 29).

Rådets beslut 80/372/EEG av den 26 mars 1980 om klorfluorkarboner i miljön (EGT L 90, 3.4.1980, s. 45).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (EUT L 150, 20.5.2014, s. 195).

Senast ändrat 12.12.2019