Skydd av människors hälsa och av miljön mot långlivade organiska föroreningar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

POP är potentiellt farliga kemiska ämnen som kan spridas över internationella gränser, ofta påträffas långt från utsläppskällorna, motstår nedbrytning, bioackumuleras* och därmed utgör ett hot mot människors hälsa och mot miljön.

Kontroller av tillverkning och utsläppande på marknaden* och användning

Undantag

Minskning, minimering och eliminering av utsläpp

EU-länderna måste göra följande:

Avfall

Planering, övervakning och rapportering

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 15 juli 2019.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Bioackumulera: att koncentreras i en levande organism.
Utsläppande på marknaden: tillhandahållande, antingen mot betalning eller kostnadsfritt, till en tredje part. Import betraktas också som ”utsläppande på marknaden”.
Vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.
Återvinning av avfall: definieras i ramdirektivet om avfall som ”varje förfarande vars främsta resultat är avfall som har ett nyttigt ändamål, genom att det antingen vid anläggningen eller i samhället i stort ersätter annat material som i annat fall skulle ha använts för ett visst syfte eller förbereds för detta syfte”.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) (EUT L 169, 25.6.2019, s. 45).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2008/98/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 136, 29.5.2007, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Meddelande från kommissionen om försiktighetsprincipen (KOM(2000) 1 slutlig, 2.2.2000)

Protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar (EUT L 81, 19.3.2004, s. 37).

Senast ändrat 23.10.2019