E-sammanhållning – elektronisk och papperslös förvaltning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Genomförandeförordning (EU) nr 1011/2014 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller modeller för inlämning av vissa uppgifter till kommissionen samt närmare bestämmelser om utbyte av information mellan stödmottagare och förvaltande myndigheter, attesterande myndigheter, revisionsmyndigheter och förmedlande organ

Genomförandeförordning (EU) nr 184/2014 i enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och om fastställande av allmänna bestämmelser för ESI-fonderna, villkoren för det elektroniska systemet för datautbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen och om antagande av särskilda bestämmelser för, och nomenklaturen för olika insatskategorier för, stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGARNA?

Båda förordningarna fastställer närmare bestämmelser för genomförandeförordning (EU) nr 1303/2013 (se sammanfattning).

VIKTIGA PUNKTER

I förordning (EU) nr 1011/2014 fastställs följande:

Elektroniska system för datautbyte* mellan stödmottagare och förvaltande myndigheter, attesterande myndigheter, revisionsmyndigheter och förmedlande organ (e-sammanhållning) måste tillåta administrativ kontroll av varje ansökan om återbetalning från stödmottagarna. Pappersdokument får endast begäras i undantagsfall, efter en riskanalys, och endast om pappersdokumenten är den verkliga källan till de skannade dokument som överförts till systemen för elektronisk dataöverföring. Utbyte av dokument och uppgifter omfattar lägesrapportering, betalningsansökningar och utbyte av information med anknytning till förvaltningens kontroller och revisioner.

De elektroniska systemen för datautbyte ska

Förordning (EU) nr 184/2014

I enlighet med artikel 74.4 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska allt officiellt informationsutbyte mellan EU-länderna och kommissionen ske via ett elektroniskt system för datautbyte. Förordning (EU) nr 184/2014 fastställer villkoren för det elektroniska systemet för datautbyte (SFC2014).

SFC2014 ska vara åtkomligt för EU-länderna och kommissionen antingen direkt genom ett interaktivt gränssnitt (en webbtillämpning) eller via ett tekniskt gränssnitt med på förhand fastställda protokoll (webbtjänster) som gör det möjligt att automatiskt synkronisera och överföra data mellan medlemsstaternas datasystem och SFC2014. I förordningen fastställs även kraven på driftsäkerhet och datasäkerhet när SFC2014 används.

I förordningen fastställs också nomenklaturen för de insatskategorier som avses i artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1299/2013 i en bilaga samt övriga koder som ska tilldelas insatserna.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGARNA FÖR?

BAKGRUND

Se även:

VIKTIGA BEGREPP

Elektroniskt system för datautbyte: mekanismer och instrument som möjliggör elektroniskt utbyte av dokument och uppgifter, inbegripet audiovisuella medier, skannade dokument och elektroniska filer.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1011/2014 av den 22 september 2014 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller modeller för inlämning av vissa uppgifter till kommissionen samt närmare bestämmelser om utbyte av information mellan stödmottagare och förvaltande myndigheter, attesterande myndigheter, revisionsmyndigheter och förmedlande organ (EUT L 286, 30.9.2014, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1101/2014 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 184/2014 av den 25 februari 2014 om fastställande av villkoren för det elektroniska systemet för datautbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden och om antagande av nomenklaturen för insatskategorier för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Europeiskt territoriellt samarbete i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 57, 27.2.2014, s. 7).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 20.12.2013, s. 259).

Senast ändrat 10.01.2020