Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister – uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2019/816 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen upprättas

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen gäller för behandling av identitetsuppgifter om tredjelandsmedborgare med en tidigare fällande dom* i en av medlemsstaterna för att avgöra vilken medlemsstat som utfärdat domen. Den gäller i lika mån för EU-medborgare som även har utomeuropeiskt medborgarskap. Uppgifter om själva domen kan endast erhållas från den dömande medlemsstaten med hjälp av Ecris.

Ecris-TCN:s tekniska utformning består av

De nationella myndigheterna skapar en uppgiftspost i Ecris-TCN så fort som möjligt för varje tredjelandsmedborgare som de dömer. Den innehåller

Nationella myndigheter kan använda Ecris-TCN för att få uppgifter om en persons tidigare fällande domar när detta krävs inom ramen för ett brottmålsförfarande mot denna person eller för

Eurojust, Europol och Europeiska åklagarmyndigheten

Tredjeländer och internationella organisationer kan vända sig till Eurojust för att få hjälp med uppgifter ur kriminalregister för brottmålsförfaranden. Vid en träff* ska Eurojust, när den berörda medlemsstaten samtycker till detta, informera tredjelandet eller den internationella organisationen om namnet på den berörda medlemsstaten, så att de kan begära relevanta utdrag ur kriminalregistret från den medlemsstaten.

Uppgifter

eu-LISA ansvarar för att

Medlemsstaterna ansvarar för

En person eller medlemsstat som lider skada på grund av ett beteende som är oförenligt med förordningen kan få ersättning från

Tredjelandsmedborgare kan kontakta en medlemsstats centralmyndighet för att begära tillgång till sina personuppgifter, rättelse, radering eller begränsning av användningen av dem.

Sanktioner eller disciplinära åtgärder tillämpas vid missbruk av uppgifter som förts in i Ecris-TCN.

Europeiska datatillsynsmannen övervakar eu-LISA:s behandling av personuppgifter och genomför en revision minst vart tredje år för Europaparlamentet, EU:s regeringar och kommissionen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 11 juni 2019. Medlemsstaterna måste vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven så snart som möjligt för att säkerställa att Ecris-TCN fungerar väl. Kommissionen måste förvissa sig om att vissa villkor är uppfyllda innan den dag från och med vilken medlemsstaterna kan börja föra in uppgifter i Ecris-TCN fastställs.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Fällande dom: ett lagakraftvunnet avgörande av en brottmålsdomstol mot en enskild person som registrerats i kriminalregistret.
Träff: en överensstämmelse mellan identitetsuppgifter registrerade i det centrala systemet och de identitetsuppgifter som används för en sökning.
Ecris referensprogramvara: programvara som utvecklats av kommissionen och gjorts tillgänglig för medlemsstaterna för utbyte av uppgifter ur kriminalregister genom Ecris.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/816 av den 17 april 2019 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister och om ändring av förordning (EU) 2018/1726 (EUT L 135, 22.5.2019, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) 2019/816 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (EUT L 93, 7.4.2009, s. 23).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF (EUT L 295, 21.11.2018, s. 138).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1726 av den 14 november 2018 om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (EUT L 295, 21.11.2018, s. 99).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (”EPPO”) (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 21.04.2020