Skydd mot växtskadegörare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Syftet är att bidra till kampen mot växtskadegörare och växtsjukdomar, som en del av EU:s växtskyddsordning, med mer effektiva åtgärder för att skydda EU och dess växter, säkerställa säker handel och minska klimatförändringens effekter, vilket inbegriper

VIKTIGA PUNKTER

Karantänskadegörare

Det fastställs kriterier för att identifiera vilka karantänskadegörare som inte får föras in i och som inte får spridas i EU. Karantänskadegörare för skyddad zon är sådana karantänskadegörare för vilka kontroll bara behövs i delar av EU.

Prioriterade skadegörare

Växtpass och sundhetscertifikat

Import

Förordningen försöker förhindra att växtskadegörare förs in i EU. Den föreskriver riskbaserade och förebyggande åtgärder för att skydda EU från växtskadegörare som kan föras in med en växt, en växtprodukt eller något annat föremål med ursprung utanför EU, baserat på en preliminär bedömning av risken.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 14 december 2019.

BAKGRUND

Se även:

VIKTIGA BEGREPP

Växtskyddsåtgärd: en officiell åtgärd som syftar till att förhindra införsel eller spridning av karantänskadegörare eller till att begränsa de ekonomiska konsekvenserna av reglerade icke-karantänskadegörare.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (EUT L 317, 23.11.2016, s. 4).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 2016/2031 har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (EUT L 317, 4.11.2014, s. 35).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial, och om ändring av rådets direktiv 98/56/EG, 2000/29/EG och 2008/90/EG, Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 396/2005, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009, och om upphävande av rådets beslut 66/399/EEG, 76/894/EEG och 2009/470/EG (EUT L 189, 27.6.2014, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 23).

Senast ändrat 12.07.2019