Jordbruks- och livsmedelskedjan – otillbörliga handelsmetoder mellan företag

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2019/633 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Reglerna skyddar små och medelstora leverantörer liksom större leverantörer med en årsomsättning under 350 miljoner euro. Skyddet beror på leverantörens och köparens relativa storlek sett till årsomsättning. Dessa leverantörer delas in i fem underkategorier enligt omsättning:

Förbud mot otillbörliga handelsmetoder

Genom direktivet förbjuds följande otillbörliga handelsmetoder under alla omständigheter:

Genom direktivet förbjuds följande otillbörliga handelsmetoder såvida inte leverantören och köparen har kommit överens om det på ett klart och tydligt sätt:

Klagomål och konfidentialitet

EU-länderna utser nationella tillsynsmyndigheter. Leverantörer kan lämna klagomål till tillsynsmyndigheten i sitt eget land eller det land där den leverantör som misstänks för en otillbörlig handelsmetod finns.

Om tillsynsmyndigheten ombes göra detta måste den vidta nödvändiga åtgärder för att skydda den klagandes identitet och all annan information som anses kunna skada den klagandes eller leverantörernas intressen.

Behöriga myndighets befogenheter

Tillsynsmyndigheterna måste ha befogenheter och expertis att

EU-länderna kan främja frivilliga alternativa tvistlösningsmekanismer som är effektiva.

EU-länderna måste säkerställa att tillsynsmyndigheterna samarbetar på ett effektivt sätt med varandra och med kommissionen och bistår varandra i fall med en gränsöverskridande dimension.

Europeiska kommissionen bistås av kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket, som inrättats enligt förordning (EU) nr 1308/2013 (se sammanfattningen Den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna inom EU).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det måste bli lag i EU-länderna senast den 1 maj 2021. EU-länderna måste tillämpa åtgärderna från och med den 1 november 2021.

BAKGRUND

Se även:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (EUT L 111, 25.4.2019, s. 59).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 15.6.2016, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 1308/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 29.08.2019